สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 50/2557

เรื่อง ให้ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม

โดยที่การกระทําความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 เป็นความผิดที่มีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จึงควรดําเนินการด้วยความเด็ดขาดให้ได้ผล เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน ประกอบกับขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้คดีที่มีข้อหาว่ากระทําความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ วัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ อันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 ไม่ว่าจะมีข้อหาว่ากระทําผิดอย่างอื่นด้วยหรือไม่ ที่กระทําตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 1630 นาฬิกา เป็นต้นไป ให้เป็นคดีอยู่ในอํานาจศาลทหาร ที่จะพิจารณาพิพากษา ยกเว้นความผิดซึ่งการกระทําเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2551 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่มีผลกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในอํานาจ ของศาลเยาวชนและครอบครัว

ข้อ 3 ประกาศนี้ไม่มีผลกระทบคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมในวัน ออกประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย