สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557
เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557
เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557
เรื่องห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถาน
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2557
เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557
เรื่องการสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2557
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2557
เรื่อง ห้ามชุมนุมการทางเมือง
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557
เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกเคหสถาน
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2557
เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ)
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง การสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2557
เรื่อง ขอให้บุคคลสำคัญรายงานตัว
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2557
เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2557
เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2557
เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการเเทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2557
เรื่อง เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2557
เรื่อง ให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 20/2557
เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เข้าร่วมประชุม
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2557
เรื่อง ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557
เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2557
เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบอนาล็อก และสถานีวิทยุกระจายเสียง
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(เฉพาะ) ที่ 24/2557
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้ต่อไป
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(เฉพาะ) ที่ 25/2557
เรื่อง ให้มารายงานตัว หรือแจ้งเหตุขัดข้อง
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 26/2557
เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2557
เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต สัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 28/2557
เรื่อง การถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30/2557
เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 31/2557
เรื่อง การประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 32/2557
เรื่อง ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 33/2557
เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติของศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2557
เรื่อง การปรับปรงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 35/2557
เรื่อง อำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 36/2557
เรื่อง เชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันร่วมประชุม
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557
เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 38/2557
เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 39/2557
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 40/2557
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 15 ทวิ
» ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557
เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด
» ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 42/2557
เรื่อง แก้ไขห้วงเวลา ห้ามออกนอกเคหะสถาน
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 43 / 2557
เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44 / 2557
เรื่อง ให้เรือนจำในสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 45/2557
เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของช่องรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก)
» ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 46/2557
เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 47/2557
เรื่อง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 48/2557
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 49/2557
เรื่อง ความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 50/2557
เรื่อง ให้ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม
» ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 51/2557
เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
» ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 52/2557
เรื่องยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่
» ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 53/2557
เรื่องกำหนดให้ผู้กระทำความผิดในบางกรณีไม่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2557
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 54/2557
เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 55/2557
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
» ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557
เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58/2557
เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 59/2557
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงคราม
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 60/2557
เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 61/2557
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 62/2557
เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 63
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ขอประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 64/2557
เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 65/2557
เรื่องการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและระบบผ่านดาวเทียม
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 66/2557
เรื่อง การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 67/2557
เรื่องมาตการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 68/2557
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557
เรื่อง การยื่นคำของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557
เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 71/2557
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 72/2557
เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 73/2557
เรื่อง การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปช่วยปฏิบัติงาน
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2557
เรื่อง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และการขออนุมัติโครงการใหม่หรือการทำธุรกรรมที่มีวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจ
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 76/2557
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 71/2557
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 77/2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม และมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานเรือประมงในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 78/2557
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2557

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย