สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

 การแพทย์แผนโบราณ

บรรณานุกรม

  • โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร. ตำราประมวล หลักเภสัช. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีไทย , 2528.
  • ประเสริฐ พราหมณี และคณะ, สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ. ตำราเภสัช กรรมไทยแผนโบราณ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2531.
  • ฝ่ายธรรมชาติบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี , ศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทย ภาคกลาง และสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือเภสัชกรรมแผนโบราณ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
  • แผนกเภสัชกรรม มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดินฯ อายุรเวทวิทยาลัย , คู่มือการฝึก ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนเดิม หลักสูตรแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์ . ม.ป.ท. , ม.ป.ป. , (อัดสำเนา)
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .เวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2451.
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .เวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 2. พระนคร: โรงพิมพ์พฤฒิมาศ, 2456.
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .เวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 3. พระนคร: โรงพิมพ์สามัคคี , ม.ป.ท.
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2450.
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2. พระนคร: โรงพิมพ์ศุภการจำเริญ , 2450.

» ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรม
» เภสัชวัตถุ
» สรรพคุณเภสัช
» คณาเภสัช
» เภสัชกรรม
» การแปรสภาพสมุนไพร
» บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย