สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

 การแพทย์แผนโบราณ

บรรณานุกรม

  • โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร. ตำราประมวล หลักเภสัช. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีไทย , 2528.
  • ประเสริฐ พราหมณี และคณะ, สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ. ตำราเภสัช กรรมไทยแผนโบราณ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2531.
  • ฝ่ายธรรมชาติบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี , ศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทย ภาคกลาง และสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือเภสัชกรรมแผนโบราณ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
  • แผนกเภสัชกรรม มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดินฯ อายุรเวทวิทยาลัย , คู่มือการฝึก ปฏิบัติการเภสัชกรรมแผนเดิม หลักสูตรแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์ . ม.ป.ท. , ม.ป.ป. , (อัดสำเนา)
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .เวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2451.
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .เวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 2. พระนคร: โรงพิมพ์พฤฒิมาศ, 2456.
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .เวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 3. พระนคร: โรงพิมพ์สามัคคี , ม.ป.ท.
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2450.
  • พิษณุประสาทเวช, พระเยา .แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2. พระนคร: โรงพิมพ์ศุภการจำเริญ , 2450.

» ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรม
» เภสัชวัตถุ
» สรรพคุณเภสัช
» คณาเภสัช
» เภสัชกรรม
» การแปรสภาพสมุนไพร
» บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย