สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด

ปัจจุบันการรักษาผู้ติดสิ่งเสพติดมีหลายวิธี ทั้งใช้ยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ และบางวิธีใช้หลักศาสนา หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์เป็นที่ยึดเหนี่ยว โดยมีผู้ให้การรักษาเป็นแพทย์และไม่ใช่แพทย์ แต่ในด้านการรักษาแผนปัจจุบันได้มีการพัฒนาตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า การรักษาผู้ติดสิ่งเสพติดแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้

1. ระยะถอนยา

เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ยารักษาหรือให้การรักษาอื่นๆ เพื่อระงับหรือบรรเทาความทรมานทางร่างกายและความต้องการทางจิตใจให้น้อยลง ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

2. ระยะฟื้นฟูจิตใจ

ภายหลังจากการถอนพิษยาแล้ว ร่างการหายทรมาน จิตใจก็ดีขึ้นพอจะรับฟังและคิดได้ เป็นระยะที่เริ่มให้การรักษาทางใจ โดยให้การอบรมเกี่ยวกับศีลธรรม หรือใช้ศาสนามาช่วยให้คนไข้ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ให้ฝึกทางวิชชาชีพบ้าง และพักผ่อน หย่อนใจในยามว่าง โดยการเล่นกีฬา ดนตรีและนันทนาการต่าง ๆ คนไข้ระยะนี้ควรให้ปฏิบัติตนเสมอภาคเท่าๆกัน เพื่อป้องกันความคิดกังวลในปมด้อยของตน เป็นการฟื้นฟูสภาพจิตที่อ่อนไหวง่ายจากการยึดสิ่งเสพติดเป็นที่พึ่ง ให้เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง มีเหตุผลสามารถตัดสินปัญหาในการดำรงชีวิตของตนเองในสังคมทั่วไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพติด ระยะฟื้นฟูจิตใจนี้จะมีการประเมินผลคนไข้เป็นระยะๆ โดยดูจากการรับผิดชอบในหน้าที่การงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ไปในทางที่ดี แสดงว่าสามารถปรับสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง ก็แสดงว่าสามารถจะดำรงชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพติด ฉะนั้นในระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน

3. ระยะติดตามผล

เป็นระยะที่คนไข้ออกจากโรงพยาบาล ภายหลังจากที่ได้รับการรักษาจนเห็นว่าจิตใจเข้มแข็งดีแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันการหวนกลับไปติดสิ่งเสพติดอีก ระยะนี้การปฏิบัติทำได้ยากมาก เช่น นัดให้คนไข้มาพบที่โรงพยาบาลโดยกำหนดเวลาเป็นระยะๆ หือส่งจดหมายโดยมีข้อมูล ต่างๆ ให้คนไข้กรกอข้อความแล้วส่งคืนกลับมา หรือให้นักสังคมสงเคราะห์ออกไปเยี่ยมที่บ้าน เป็นการติดตามดูคนไข้ว่ายังสามารถคงสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและไม่สนใจสิ่งเสพติดได้อีกหรือไม่ ระยะนี้ต้องใช้เวลาประมาณ 1-3 ปี ซึ่งถ้าคนไข้ยังคงให้ความร่วมมือตลอดเวลา 1-3 ปี ตามนัดหมาย ก็มั่นใจได้ว่าคนไข้นั้นจะเลิกสิ่งเสพติดได้มีจิตใจเข้มแข็งพอจะไม่กลับไปติดซ้ำอีก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ยาเสพติด
» สิ่งเสพติดประเภทต่างๆ

» โทษพิษภัยของยาเสพติด
» สาเหตุทั่วๆไปของการติดสิ่งเสพติด
» ลักษณะบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด
» อาการผู้ติดสิ่งเสพติด
» การรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด
» สถานพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติด
» การป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด
» กฎหมายสิ่งเสพติดกับการลงโทษ