สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด

ปัญหาสิ่งเสพติดเป็นปัญหาสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนรวมนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นบุคคลสำคัญที่สุด ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป หากกล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติด จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่มีมานานและเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อปราบปรามสิ่งเสพติดให้ลดลงก็ตาม แต่ปัญหาสิ่งเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย กล่าวคือมีทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสิ่งเสพติด ผู้เสพสิ่งเสพติด อิทธิพลของสภาพแวดล้อม หรือปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันย่อมเป็นอีกปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้ผู้ที่ต้องการหนีปัญหาโดยสิ่งเสพติดมากยิ่งขึ้นนักเรียนจึงเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยเหลือปราบปรามสิ่งเสพติด โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น การป้องกันที่ดีที่สุดคือ เริ่มจากตัวของนักเรียนทุกคน

บทบาทของนักเรียนในการร่วมมือกับรัฐเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมและชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. ยอมรับว่าชีวิตทุกชีวิตมีปัญหาแต่ทุกปัญหามีทางแก้ไขได้เสมอทุกคนไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจน อยู่บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่โต มีพ่อ แม่ พี่น้องหรือเป็นเด็กกำพร้าย่อมมีทั้งความทุกข์และความสุข ไม่มีบุคคลใดเลยที่มีแต่ความสุขตลอดชีวิตหรือมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา ชีวิตทุกชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งสำคัญคือนักเรียนมีความเข้าใจยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต มองโลกในแง่ดี มีจิตใจเข้มแข็ง อดทนและมีกำลังใจในการต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ เห็นชีวิตของตนเองมีคุณค่า อย่าหมดหวังในชีวิตหรือหนีปัญหาด้วยการทดลองใช้สิ่งเสพติดตามคำชักชวนของเพื่อนเป็นอันขาด

3. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและอันตรายของสิ่งเสพติดเพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่เพื่อนญาติพี่น้อง ผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่นให้ทราบถึงพิษร้ายแรงของสิ่งเสพติดต่างๆ

4. นักเรียนและประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปราบปรามสิ่งเสพติดในการหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปราบปรามสิ่งเสพติดกับเจ้าหน้าที่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ยาเสพติด
» สิ่งเสพติดประเภทต่างๆ

» โทษพิษภัยของยาเสพติด
» สาเหตุทั่วๆไปของการติดสิ่งเสพติด
» ลักษณะบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด
» อาการผู้ติดสิ่งเสพติด
» การรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด
» สถานพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติด
» การป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด
» กฎหมายสิ่งเสพติดกับการลงโทษ