ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

การแบ่งประเภทของเพลงพื้นบ้าน

เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ

เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ เป็นบทขับขานของพระภิกษุในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์ ฮื่อ ลำนำ ใส่กาพย์สวด ทั้งสี่อย่างนี้เป็นบทเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะมาจากพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์และลัทธิความเชื่อ เรื่อง ผี นอกจากนี้ยังมีบทขับร้องของประชาชน

เพลงพื้นบ้านภาคเหนือมีดังนี้

1.เพลงซอ เป็นเพลงที่ขับร้องโต้ตอบเกี้ยวพาราสีระหว่างชาย หญิง มีดนตรีบรรเลงคลอประกอบคือปี่ ซึงและสะล้อ เพลงซอมีหลายทำนอง เช่นซอขึ้นเชียงใหม่ ซอละม้ายจะปุ ซอเชียงแสน ซอน้อยไจยาแว่นแก้วเพลงซอซอละม้ายหญิง ซอพระลอเดินดง ฯลฯ

2. จ๊อย เป็นการขับลำนำบรรยายความในใจของหนุ่มที่ไปเกี้ยวสาว ไม่ใช้ดนตรีประกอบมีหลายทำนอง เช่น ทำนองโก่งเรียวบง ม้าย่ำไฟ วิงวอนซอน้อยไจยาแว่นแก้วซอน้อยไจยาแว่นแก้วจากบทละครเรื่อง น้อยไจยาเป็นบทขับที่ท้าวสุนทรพจนกิจในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี แต่งขึ้น บรรยายถึงสาวแว่นแก้วตัดพ้อน้อยไจยาในเรื่องที่น้อยไจยาเข้าใจว่ามีเศรษฐีมาสู่ขอแว่นแก้วคนรัก นับเป็นสถานการณ์ฉากรักที่ห้วยแก้ว

- เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ
- เพลงพื้นบ้านภาคใต้
- เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออก
- เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เพลงพื้นบ้านภาคกลาง


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม