ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่ คือเพลงที่วัยหนุ่มสาวจนถึงวัยชราเป็นผู้เล่น ถือว่ามีจำนวนมากหลายเพลง และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านสามัญ ตั้งแต่การเกิด การบวช การแต่งงาน จนการตาย ซึ่งอาจจะแบ่งประเภทเพลงผู้ใหญ่ไว้ 6 ประเภท ดังนี้

1. เพลงแข่งขัน
2. เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
3. เพลงปฎิพากย์
4. เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
5. เพลงประกอบพิธี
6. เพลงกล่อมเด็ก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย