ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงเทพทอง

ประวัติที่มาเพลงเทพทองเป็นเพลงเก่าแก่ของไทย สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะเมื่อครั้งกรุงธนบุรีอัญเชิญพระแก้วมรกต พ.ศ.2322 ก็มีเพลงปรบไก่ เพลงเทพทองเล่นฉลองที่ท่าเจ้าสนุก สระบุรีด้วย ตัวอย่างเพลงเทพทองซึ่งเป็นกลอนเพลงด้นโต้ตอบ ส่งสัมผัสท้ายวรรคด้วยสระเดียวกัน เรียกว่า” กลอนหัวเดียว”

หญิง ตัวน้องมีความจะถามต่อ คนเรานี่หนอพี่รู้ไหมตั้งแต่เช้ามาจนค่ำ พี่พูดกี่คำจำได้ไหม

ชาย เจ้าถามพี่ว่าพูดจากี่คำ ตัวของพี่จำได้มั่นใจพี่พูดสองคำมิซ้ำซาก พี่พูดไม่มากดอกทรามวัย

หญิง พี่จะพูดเพียงสองคำ แต่เช้าจนค่ำพี่พูดอย่างไรมานั่งพูดออกปากหงับหงับ ตัวน้องคอยนับจนจำไม่ได้

ชาย พี่นั่งพูดทำปากหงับหงับ ตัวน้องก็นับหาถ้วนไม่พี่พูดสองคำจนจำใส่หัว คำดีคำชั่วสองคำพูดได้ถึงจะพูดมาอ้าปากเป็นเป็ด คำจริงคำเท็จสองอย่างจริงใจถึงเจ้าพูดก็เถิดนะน้อง พูดได้แค่สองไม่มีเกินไปถึงเราทำของก็เพียงสองอย่าง จะเกินแตกต่างก็หาไม่ทำดีทำชั่วทำได้แค่สอง จริงจริงนะน้องทำมากไม่ได้

ชาย พี่มาพบ (ฮ้า ไฮ้) ประสบน้องก็ปองรัก เหลือจะหักหันเหเสน่ห์ได้ (ฮ้า ไฮ้)ทั้งเนตรหน้า…เนื้อนาง ช่างสวยสด เมื่อเห็นแล้วหรือจะอด รักไว้…พี่จะขอ…มอบกายไว้กับน้อง อยู่ประคองเคียงข้างไม่ห่างไกล…ขอเชิญน้อง…รับรัก อย่าผลักพี่ จะได้ร่วมชีวี สุขสดใส…น้องอยู่เดียวเปลี่ยวแด แม้จะสุข ก็บำราศขาดสนุกสนานใจ…

หญิง พี่จ๊ะ…พี่จ๋า อย่ามาวอน ล้วนแต่ปดคดค่อน ไว้ภายใน…เพิ่งจะได้…เห็นหน้าบอกว่ารัก เหลือสมัครใจปลงหลงเชื่อได้…

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม