ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงพาดควาย

อิมัสมิงกาเยร่างกายกายา คนเราเกิดมา อย่าเพิ่งประมาทดูหมิ่น
พอดับชีวังสังขา ดูแร้งจิกกิน เอย……กาย
กินหมูเอยยังไม่สู้นอนมุ้ง เงินทองเต็มถุงมันยังไม่วายระทม
สองมือกำเงิน ก็ยังไม่เพลินเหมือนนม เอย จิต
(จากอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง)
หญิง ครั้นจะหอบผ้าตามชาย มันจะยังกระไรดอกนี่
ฉวยว่าลูกเมียพี่มี เขาจะพาลด่าว่าน้องยับ
อ้ายนกไร้ไม่โหด นี่จะไปโทษเอากับ(เอ๋ย)ใคร
คำโบราณท่านว่า หญิงใดจะหาคู่ครอง
มันต้องนึกตรึกตรอง เสียอีกหลายราตรี
ซึ่งว่าจะไปตามกัน ข้อนั้นหาดี(เอ๋ย)ไม่

เพลงแอ่วเคล้าซอ

โอ่นอ โอ๊นอ…นางเอยข้อยกระสาวันทากราบไหว้ ขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตา ขันเสมายกขึ้นเพียงคิ้ว มือสิบนิ้วลูกข้อยวันทา เจ้าน้อยติเลิศเผิน ขออัญเชิญลงมาสู่วงแคนนวลหวานนวล…นวลพี่เอย…นวลสายตาเดียงแน่นา นวลเอย น้องก็เปรียบทูบเอย ดอกไม้

ชูเพิ่นเอย มาสุมอยู่กลางกอ แลหนอ นวลเอย ปากบ่อออก เฮือนน้องยังบ่อแซม นี้สู้บ่แอ้ม เฮือนน้องยังบ่มี สันเว้าดังนี้ เพิ่นเข้า ใจบ่ หงส์สอดคอ บั่นแต่บ่ ได้อาย

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม