ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงพิษฐาน

หญิง พิษฐานเอย มือหนึ่งถือพาน พานเอาดอกกะเฉด
(รับ มือหนึ่งถือพาน พานเอาดอกกะเฉด)
ลูกเกิดมาชาติใดแสนใดเอย ขอให้ลูกได้พบขรัวพ่อเทศ
(รับ พิษฐานวานไหว้ ขอให้ได้ดั่งใจพระพิษฐานเอย เอ๋ยเนรมิต พ่อยอดพระพิษฐานเอย)
ชาย พิษฐานเอย มือหนึ่งถือพาน พานเอาดอกมะแว่
(รับ มือหนึ่งถือพาน พานเจ้าดอกมะแว่)
ลูกเกิดมาชาติใดแสนใดเอย…ขอให้ได้พบคุณแม่
(รับ พิษฐานวานไหว้ ขอให้ได้ดั่งใจพระพิษฐานเอย
เอ๋ยเนรมิต ยอดพระพิษฐานเอย)
(จากตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์)
เพลงช้าเจ้าโลม
หญิง ช้าเจ้าโลมเอย เสมือนเอยนางช้าง จะเข้ามาโลม
(รับ เสมือนเอย เอ๋ยนางช้าง จะเข้ามาโลมที่ต้นพิกุล)
ถึงพี่จะโลมเสียให้สลบ เห็นจะไม่ได้พบหรอกแม่ใจบุญ
(รับ เอ๋ยโอละเฮ เอ๋ยเอละชา ชะช้าเจ้าโลมเอย พ่อโลมเอ๋ยโลมชา
ทำหน้าเสีย ๆ ให้เมียเขาด่า ใครใช้ให้มาโลมเอย)
ชาย ช้าเจ้าโลมเอย เสมือนนางช้างจะเข้ามาโลม มาโลมที่ดอกกระเจียว
(รับ เสมือนเอย นางช้าง จะเข้ามาโลมที่ต้นกระเจียว)
ทำบุญสิ่งไรหนอ จะได้ร่วมหอกับแม่คนเสื้อเขียว
(รับ เอ๋ยโอละเฮ เอ๋ยเอละชา ชะเจ้าโลมเอย โลมเอ๋ยโลมชา)
เอ้ากอดคนหลังกระทั่งคนหน้า กอดหมดทั้งห้าคนเอย)
(จากตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม