ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงพวงมาลัย

ความเป็นมา เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงเก่าแก่ ร้องเล่นกันมานานในภาคกลาง เอกลักษณ์เฉพาะ คือ จะขึ้นต้นด้วย เอ้อระเหยลอยมา และลงท้ายด้วย เอย มีทั้งเพลงพวงมาลัยสั้น และเพลงพวงมาลัยยาว หลายท้องถิ่นนำไปประกอบการละเล่นพื้นบ้าน “ เล่นลูกช่วง” ซึ่งทำจากผ้าม้วนเป็นลูกกลมๆ แบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่าย ยืนห่างกันประมาณ 10 เมตร ฝ่ายแรกจะโยนให้อีกฝ่ายหนึ่งรับถ้ารับได้ก็ปากลับมายังฝ่ายตรงข้าม หากลูกช่วงถูกตัวผู้ใดก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายตรงกันข้าม เมื่อได้เชลยมามากพอสมควรแล้ว จึงจัดเป็นวงขึ้น ผู้เป็นเชลยจะถูกบังคับให้รำอยู่กลางวง ส่วนที่เหลือจะร้องเพลงพวงมาลัย มีเนื้อหาเป็นการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาวเพลงพวงมาลัยมีสำนวนเนื้อร้องแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิภาณของผู้ร้อง ปัจจุบันก็ยังร้องเล่นในเทศกาลต่างๆ นอกจากเล่นที่ลานบ้านแล้วยังแสดงบนเวทีได้

ตัวอย่างการร้องเพลงพวงมาลัย

หญิง พวงมาลัยเอย…เออระเหยลอยมา ช้าช้าแม่พวงมาลัย
(รับ ชัดช้า ลอยมา ช้าช้าเจ้าพวงมาลัย)
ก็ได้ฟังน้ำเสียง ทั้งกลมทั้งเกลี้ยงนี่กระไร
แต่พอมาถึง มาฝากรัก น้องยังหนักน้ำใจ
นี่จะบอกให้พี่รู้ อนิจจาสองพูชื่นใจ
พ่อแม่ทั้งหลายหญิงชายที่มา ฉันขอสมาอภัย
หน่อยจะติเพลงวงนี้ ว่ากันไม่ดี ใช้ไม่ได้
พูดขึ้นก็ตูดพูดขึ้นก็ก้น สัปดี้สัปดน ยกใหญ่
จะเอาเมฆมาแลกเงิน จะหาความเจริญ เสียเมื่อไร
ฉันมายกมือขึ้นวันทา ฉันของสมาอภัย
อีกทั้งชื่นใจของน้องนี่เอ๋ย ฉันไม่ใคร่เลยอะไร
ตรงจับข้อมือถือข้อแขน มาข้างนี้เถอะพ่อแสนอาลัย
จะมาธุระหรือปะปัง เหตุผลเป็นอย่างอะไร
ถามว่าถิ่นฐานหรือบ้านช่อง เคหาหอห้องอยู่ที่ไหน
จะมีสูดลายหมายลับ จะมีโจทก์ตามจับ กันหรืออย่างไร
พ่อเที่ยวการกี้หนี้ถิ่น ทำมาหากินด้วยอะไร
พานทองดอกไม้ พ่อช่วยขยายความเอย
(รับ พานทองดอกไม้ พ่อช่วยขยายความเอย)
(จากตำบลสระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม