ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงระบำบ้านไร่

หญิง ช้าระบำที่ไหนเอย พ่อชื่นใจเอ๋ย ชาวบ้านไร่ (รับ ทวนซ้ำหมด)
พอได้ฟังสุนทรวอนว่า ได้ยินวาจาคำชาย
แม่หนูจัดแจง แต่งกายา รีบลงเคหาเรือนใหญ่ (ดงไหนเอยลำไย)
ฉันยกเท้าก้าวกระดาก เลื่อนลอยไปจากกระได
ฉันยกฝ่าเท้าฉันก็ก้าวขยับ สองมือก็จับเหยียบแม่กระได (ดงไหนเอยลำไย)
ชาย หล่อนเอยหยุดก่อน ช้าก่อน แม่อย่าทำใจร้อนใจไฟ
จะเตือนสติ อุปริสักหน่อย แม่คุณเอ๋ยจะน้อยใจไป
แม่จะทำตะเหงอ แม่จะทำตะหงก เดี๋ยวแม่อินพลัดตกกระได(ดงไหนเอยลำไย)
หญิง พ่อได้ฟังสุนทรมาวอนว่า แต่พอได้ฟังวาจาเสียงใคร
ฉันเกิดมาใหญ่อยู่กายจนโต ฉันไม่ใช่คนโง่ไปเมือไร (ดงไหนเอยลำไย)
ตีนก็ดิน นัยตาก็ดู ได้อย่างงั้นฉันรู้ก็รู้อยู่เข้าใจ

ตีนก็เดินนัยตา ฉันแล สองเท้าเหยียบแม่กระได (ดงไหนเอยลำไย)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม