ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงฮินเลเล

เพลงฮินเล เล เป็นเพลงร้องโต้ตอบอย่างสั้น ร้องกันมากในภาคกลาง มีเอกลักษณ์คือ

ขึ้นต้นคำว่า ฮิน เล เล ท้ายกลอนจะลงท้ายด้วยสระเอ หมด การร้องจะมีจังหวะกระชั้น ใช้การปรบมือ รับเป็นจังหวะ เช่น

ชาย ฮินเลเล เอ้าฮินเลเลจะไปก็ไป ให้ยกขึ้นท้ายเรือเมล์ (รับ เอ้าฮินเลเล เอ้าฮินเลเล)
ชาย จะรักก็รัก อีแม่ปักขาเป๋ (รับ)
ชาย จะรักกับเรา ไหมละแม่เสาเรือนเซ (รับ)
ชาย ช่อมะกอกเจ้าดอกมะกัก รักคนแล้วนะเว (รับ)
หญิง เจ้าดอกเอยมะกัก จะมารักไม่ได้หรอกเว (รับ)
หญิง ดอกเอยมะละกอ รักมาขอน้องสิเว (รับ)
ชาย ช่อเจ้ามะกอกเจ้าดอกมะกัก ฉันมาหลงรักแม่คนขาเป๋ (รับ)

(จากตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม