ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงฉ่อย

เพลงฉ่อยเป็นเพลงพื้นบ้าน มีลักษณะของกลอนแบบเดียวกับเพลงเรือ(โดยมากจะลงแบบกลอนไร) ไม่มีกลอนบทส่งแบบเพลงเรือ วิธีเล่นจะสนุกและรวดเร็วกว่าเพลงเรือ จะเริ่มต้นกลอนไหว้ครู และเกริ่นใช้กลอนเพลง มีต้นเสียง ใช้ลูกคู่ปรบมือรับเป็นจังหวะตอนไหว้ครู

ลูกจะขอคำสอน ประเทืองเทินสุนทร จะกล่าวกลับจับกลอน หนุ่มสาว คร่ำครวญเครง
ลูกจะขอว่าเพลง ไหว้ครูเอย..
ลูกจะไหว้พระพุทธที่ล้ำ พระธรรมที่เลิศ จะไหว้พระสงฆ์องค์ประเสริฐ ที่ท่านเป็นผู้วิเศษ
ขอให้ล่วงรู้ซิว่าปรุโปร่ง ไปเหมือนดังองค์พระไตรฯ

ตอนเกริ่น

ทุกวันพี่เที่ยวหานาง เปรียบเหมือนหนึ่งกวางหาหนองทุกวันที่เที่ยวหาน้อง เปรียบเหมือนหนึ่งพานหาเนื้อ โอ้เหมือนคานน้องน้อยหามหนัก ไม่รู้จะหักลงเมื่อไร....(ลูกคู่รับ)

ตอนว่าแก้กัน

ที่ได้มาพบประสบพักตร์ ในอารมณ์นึกรักใคร่ โอ้ว่าน้องแม่ทองคำ น่าชมคมขำนี่กระไรเชิญสนทนาร่วมพาที จะของฝากไมตรีนางใน อย่ามัวสะเทิ้นหนี ขอจงฟังพี่กล่าวไขโอ้แม่ฝรั่งข้างรั้ว แม่จะสุกคาขั้วคอบใคร....(ลูกคู่รับ)

บทเพลงฉ่อย

ชาย เอ่อเอย แม่จะปรนนิบัติพัดวี พี่เป็นสามีไม่ให้เบื่อหน่าย
แม้ว่าอะไรไม่มีเมียจะสู้ไปหา แม้นว่าอะไรไม่มาเมียจะสู่ไป
รู้ว่าผัวรักเป็นคอเหล้า แต่พอตื่นขึ้นเช้าเมียจะหาให้
จะกินไอ้วิสกี้ที่ถือขวาน หรือจะกินบรั่นดีขวดใหญ่
หรือจะกินโซแดงไอ้ที่เติมสุรา ถึงว่าไม่มีเมียจะหาเอามาให้
จะกินเกาเหลียงที่อย่างเหลือง จะไปซื้อมาแต่เมืองอุทัย(รับ เอ่ช้า ชาฉ่าชา หนอยแม่)
หญิง เอ่อเอย พี่เอ๋ยช้าช้าเอาไว้ก่อนแม่อย่าทำใจร้อนใจไฟ
พุทโธพ่อคุณคนนี้ มันคนดิบคนดีไปเสียเมื่อไหร่
แม่เหวยบ้านมันอยู่แค่คืบ วันนั้นนวลน้องไปสืบ มาได้
ปลูกเรือนเอ๋ยที่ริมทาง หมาเข้าสุดหางไปเสียเมื่อไหร่
มันเอาเสื่อรองเนื้อเอาไปทำเสื่อรองนอน เอารางหมาทำหมอนไว้สองใบ
(รับ เอ่ชา ชา ชาฉ่าช้าหนอยแม่)
เอ่อเอยมันเอาเสื่อรองเนื้อไปทำเสื่อรองนอน เอารางหมาทำหมอนไว้สองใบ
หากถ้าแม้นได้เสียไปเป็นเมือเป็นผัว กอดนางอุ้มนัวอยู่ในห้องใน
ดูชิไปเป็นเมียก็มันแล้วหรือ ไอ้สายสร้อยที่มือก็จะหมดไป
พิโธเอ๋ยจะเอาคนอย่างงี้ มันคนดิบคนดีเสียเมื่อไหร่
ชาวบ้านทำกินจนแผ่นดินจะลุ่ม ไอ้ซิบหายสานสุ่มเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ (รับ)
ชาย น้องจ๋า ๆ อย่าเชื่อมัน หนูน้องเชื่อฉัน ก็มั่งเป็นไร
บอกว่าเขาทำกินกันออกกลุ้ม ไอ้ซิบหายสานสุ่มเลี้ยงไก่
ทางรัฐบาลเข้าประกาศกันไปทั่ว ให้พี่ทำสวนครัวเลี้ยงไก่ (รับ)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม