ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงอีแซว

เอ่อ เออ เอย…
จะยกมือขึ้นไหว้หนานายที่นั่ง ตามประดาผู้ฟังพ่อแม่ทั้งหลาย
ฉากเดินเริ่มเปิดมาเถิดพวกเรา มาช่วยบำรุงของเก่าให้มันแย้มขยาย
บอกว่าเพลงเดี๋ยวนี้มันนับวันจะสูญ ไม่มีคนค้ำจุนชื่อเสียงจึงไม่กระจาย
วัฒนะเสริมส่งอยู่แต่วงดนตรี พวกเพลงสั้นเพลงยาวกลองเล็กกลองใหญ่
ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเขาก็มุงคอยฟัง ไม่ยืนไปนั่งกันทั้งชั้นนอกชั้นใน
บอกว่าพวกหนุ่ม ๆ ไอ้ที่รุ่นคะนอง เอาพวกมาลัยไปคล้องอยากจะเข้าไปให้ใกล้
โลกกำลังนิยมพากันชมภาพเพ่งเอย… (แล้วภาพเพ่ง)
เขาจึงได้ลืมพวกเพลงค่าไม่มีกี่ไพ (เอ่อ เอิงเอยแล้วกี่ไพ)
ผมจะเดินต่อข้อคิดขึ้นมาประดิษฐ์ประดับ ให้เงียบโสตฟังศัพท์กันนะพวกเรา
เรานี้เป็นคนไทยอยู่ในแหลมทอง คอยฟังผมร้องกันนะพี่น้องทั้งหลาย
เมื่อยามเศรษฐกิจเราต้องคิดกำจัด เราก็ต้องประหยัดเรานี่เป็นคนไทย
ข้าวของแพงไอ้ใบแบ๊งค์ธนบัตร แสนจะให้อึดอัดพูดกันไม่อาย
ทั้งเครื่องอุปกรณ์หรือผ้าผ่อนก็แพง จะซื้อเอามาตบแต่งมันแพงออกจะตาย
จะซื้อผ้าสักผืน ต้องยืนคลำกระเป๋าเอย… (แล้วกระเป๋า)
อะไรออกทนเอา แล้วไม่ต้องอาย (เอย แล้วต้องอาย…)

(จากอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม