ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเด็ก

เพลงขู่ ปลอบ

เพลงขู่ เพลงปลอบ คือเพลงที่ร้องขู่เด็ก หรือปลอบเด็กให้หยุดร้องไห้หายตกใจ ส่วนมาพี่เลี้ยงหรือเด็กโตกว่าเป็นผู้ร้อง เช่นที่ร้องขู่น้องให้หยุดร้องไห้ เพราะกลัวโดนแม่ตี (พี่) นับว่าเป็นการคิดเนื้อร้อง มาล้อเล่น ปลอบโยน แสดงถึงความรัก ความห่วงใยซึ่ง ปู่ย่า ตายายท่านคิดไว้ ตัวอย่าง

1. แม่ใครมา น้ำตาใครไหล
ได้เบี้ยสองไฟ ติดก้นแม่มา (ภาคกลาง)

2. ตำเบื่อโพล้งโพล้ง กระต่ายเข้าโพรง
โพรงอยู่ที่ไหน โพรงอยู่ที่นี่ จักจี้ จักจ๋อย (ภาคกลาง)

3. จ้ำเขาเบี๋ย เอียะลูกนก
จกขี่แล แญฮู้คอ (ภาคอีสาน)

4. จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง
ขอเงินทองแดง ผูกมือน้องข้า
ขอช้างขอม้า ให้น้องข้าขี่
ขอเก้าอี้ ให้น้องข้านั่ง
ขอเตียงตั่ง ให้น้องข้านอน
ขอละคร ให้น้องข้าดู
ขอยายชู เลี้ยงน้องข้าเถิด
ขอยายเกิด เลี้ยงตัวข้าเอง

5.แต่ช้าแต่ เขาเห่ยายมา พอถึงศาลา เขาก็วางยายลง
โม่ง ทึ่ง โมง ที่ง โมง ๆๆ

6.จับปูดำ ขยำปูนา จับปูม้า คว้าปูทะเล สนุกจริงเอย
แล้วเลยนอนเปล ชะ โอละเห่ นอนเปลหลับไป

7.ตั้งไข่ล้ม มาต้มไข่กิน ไข่ตกดิน อดกินกันเน้อ

- เพลงร้องเล่น
- เพลงหยอกล้อ
- เพลงขู่ ปลอบ
- เพลงประกอบการเล่น


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม