ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการคิดเลขและแก้ปัญหาต่างๆ แต่กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์ได้นั้น ได้ผ่านขั้นตอนของการพัฒนามาหลายขั้นตอน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
คอมพิวเตอร์ได้ผ่านการพัฒนามาหลายยุค เราอาจแบ่งยุคของพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้

ด้วยการแบ่งตามพัฒนาการด้านฮาร์ดแวร์ แบ่งได้เป็น 4 ยุค คือ

1. ยุคหลอดสุญญากาศ
2. ยุคทรานซิสเตอร์
3. ยุควงจรรวม หรือไอซี
4. ยุคไมโครโพรเซสเซอร์ หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ

เริ่มขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ ENIAC ขึ้นใช้ เพื่อใช้ประมวลผลในสงคราม เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งมีขนาดใหญ่โตมาก และมีความร้อนสูงมากในระหว่างการทำงานซึ่งทำให้เกิดชำรุดเสียหายได้ง่าย

ยุคที่ 2 ยุคทรานซิสเตอร์

เป็นคอมพิวเตอร์ที่เริ่มมีการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม (main frame computer) สำหรับใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ การโปรแกรมและการป้อนข้อมูลใช้เทปกระดาษเจาะรู ส่วนผลลัพธ์ของการประมวลผลจะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ไลน์พรินเตอร์ (line printer) บนกระดาษต่อเนื่อง

ยุคที่ 3 ยุควงจรรวม หรือไอซี

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงและมีสมรรถนะสูงขึ้นมาก ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอุปกรณ์นำเข้าและส่งออกที่ใช้ง่าย มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จอภาพแสดงผลแบบซีอาร์ทีใช้เทปแม่เหล็กในการบันทึกข้อมูล และมีการพัฒนาระบบผู้ใช้หลายคน (multiuser) ที่สามารถใช้เครื่องพร้อมกันได้ คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีทั้งแบบเมนเฟรมและแบบมินิ คอมพิวเตอร์

ยุคที่ 4 ยุคไมโครโพรเซสเซอร์

เป็นยุคล่าสุดในลำดับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นวงจรรวมชนิดพิเศษ ที่ย่อส่วนสำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์คือ หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit : CPU) ลงอยู่ในไอซีซิปเพียงตัวเดียว โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า VLSI คือการนำวงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์หลายล้านตัวมาย่อส่วนลงในซิปเดียว และในยุคนี้ได้มีการกำเนิดคอมพิวเตอร์ประเภทใหม่ขึ้น เรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี (personal computer: PC) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีสมรรถนะสูง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย