ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประเภทและลำดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

๙. คัมภีร์โยชนา

โยชนา ได้แก่ คัมภีร์แสดงการสร้างประโยค และแปลความหมาย คัมภีร์โยชนานั้น มีทั้งโยชนาวินัย โยชนาพระสูตร และโยชนาพระอภิธรรม ดังนี้

โยชนาวินัย มีรายชื่อคัมภีร์ ดังนี้

๑. โยชนาวินัย แก้ศัพท์วินัยทั้ง ๕ คัมภีร์ พระญาณกิตติ แต่ง
๒. ปาราชิกกัณฑอรรถกถาโยชนา พระสิริมังคลาจารย์ แต่ง
๓. ปาจิตติยาทิอรรถกถาโยชนา พระชาคราภิวังสะ วัดทักขิณาราม เมืองมัณฑเล แต่ง
๔. ขุททกสิกขาโยชนา พระเถระวนวาสี ไม่ปรากฏนาม แต่งที่เมืองสกาย
๕. วินยวินิจฉยโยชนา พระเถระวนวาสี ไม่ปรากฏนาม แต่งที่เมืองสกาย

โยชนาพระสูตร มีรายชื่อคัมภีร์ ดังนี้

๑. นิธิกัณฑสุตตอัตถโยชนา พระจารินทาลภะ หรือ พญาจี สยาดอ แต่ง
๒. ธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา พระสิริสุมังคละเถระ แต่งที่ประเทศพม่า
๓. ตุลัตถโยชนา พระอุกกังวังสมาลา แต่ง
๔. ปัจจเวกขณโยชนา พระอุกกังวังสมาลา แต่ง

โยชนาพระอภิธรรม มีรายชื่อคัมภีร์ ดังนี้

๑. โยชนาอัฏฐสาลินี พระญาณกิตติ แต่ง
๒. อัฏฐสาลินีอรรถกถาโยชนา พระสิริมังคลาจารย์ แต่ง
๓. โยชนาสัมโมหวิโนทนี พระญาณกิตติ แต่ง
๔. สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา พระสิริมังคลาจารย์ แต่ง
๕. โยชนาธาตุกถา พระญาณกิตติ แต่ง
๖. ธาตุกถามูลฎีกาโยชนา พระสารทัสสี หรือ ปุพพาราม สยาดอ แต่ง
๗. สังคหโยชนา พระกวิธชะ แต่ง
๘. ธาตุวัตถุโยชนา พระกวิธชะ แต่ง
๙. โยชนาปุคคลบัญญัติ พระญาณกิตติ แต่ง
๑๐. โยชนากถาวัตถุ พระญาณกิตติ แต่ง
๑๑. โยชนายมก พระญาณกิตติ แต่ง
๑๒.โยชนาปัฏฐาน พระญาณกิตติ แต่ง
๑๓.โยชนาอภิธัมมัตถวิภสนี พระญาณกิตติ แต่ง

๑. คัมภีร์พระไตรปิฎก
๒. คัมภีร์อรรถกถา
๓. คัมภีร์ฎีกา
๔. คัมภีร์อนุฎีกา
๕. คัมภีร์มธุ
๖. คัมภีร์กนิฏฐคันถะ
๗. คัมภีร์คัณฐิ
๘. คัมภีร์คันถันตระ
๙. คัมภีร์โยชนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
» ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระวินัยปิฎก
» ความหมาย การเรียกชื่อย่อ การจัดหมวดหมู่
» ประเภทและลำดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

บรรณานุกรม

 • กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
 • อธิบายวินัย สำหรับนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑.
 • กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). รู้จักพระไตรปิฎกเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๓.
 • พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิกจำกัด, ๒๕๓๙.
 • พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). พระวินัยปิฎกย่อ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
 • _______________. พระวินัยปิฎกย่อ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
 • พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมฺโม ป. ๙). นำเที่ยวในพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
 • สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • เสถียรพงษ์ วรรณปก. คำบรรยายพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๓.
 • สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ เปรียญ ๙). พระวินัยแปล. กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,๒๕๓๙.
 • อุทัย บุญเย็น. พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โพธิ์เนตร, ๒๕๔๘.
 • Sayagyi U ko Lay. Guide to Tipitaka. Selangor Buddhist Vipassana Meditation Society : Selangor Malaysia, ๒๐๐๐.