สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

การเลือกซื้ออาหารปลอดภัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การดูฉลากอาหาร ประกอบด้วย

- ชื่ออาหาร
- เครื่องหมาย อย.
- ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ
- วันเดือน ปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ
- คำแนะนำในการเก็บรักษา
- วิธีปรุง หรือวิธีใช้
- ส่วนประกอบ/ส่วนผสม
- ปริมาณที่บรรจุ
- การเก็บรักษา
- คำเตือน

ฉลากโภชนาการ เป็นกรอบโภชนาการที่จะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการกับ

ราคา และเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าได้ สามารถเลือกบริโภคอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน สามารถหลีกเลี่ยงจากสารอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะกับสุขภาพ เช่น หากมีน้ำหนักเกินก็สามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณพลังงานมากหรือหากเราเป็นโรคความดันโลหิตสูง ก็สามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงได้ โดยที่ฉลากโภชนาการจะบอกเราว่า ถ้าเราบริโภคอาหารนั้นไป 1 หน่วยบริโภค ตามที่ฉลากระบุ เช่น 1 ถ้วย หรือ 60 กรัม จะได้รับสารอะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณที่ควรจะได้รับต่อวัน ทำให้เราทราบว่าต้องบริโภคอะไรอื่นเพิ่มเติมอีกเท่าไร ปัจจุบัน มีการเติมสารอาหาร เช่น วิตามินเอ วิตามีนซีลงในอาหาร ฉลากโภชนาการจะช่วยให้เราเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารและเลือกซื้อยี่ห้อที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม