สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

การจัดการของเสียชุมชน

ของเสียชุมชน(สิ่งปฏิกูล)หมายถึง ของเสียที่เป็นของแข็งและของเหลว ที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของคนและสัตว์ และเกิดจากการกระทำของคน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะ ส้วม (สิ่งขับถ่ายจากคน) และน้ำเสีย

โทษของสิ่งปฏิกูล

1.เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
2.การเสี่ยงต่อสุขภาพ
3.ทำให้เกิดภาวะมลพิษ
4.การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
5.ทำให้เกิดความสกปรกไม่น่าดู
6.เป็นเหตุรำคาญ

ขยะ (มูลฝอย) หมายถึง บรรดาสิ่งของที่เสื่อมคุณภาพหรือชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน รวมตลอดถึง ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และวัตถุอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งแบบง่ายได้ 3 ประเภท คือ

1. ขยะแห้ง ได้แก่ ขยะที่มีความชื้นน้อย เน่าเปื่อยช้าหรือไม่เน่าเปื่อย เช่น กระดาษ กระป๋อง เศษไม้ เป็นต้น
2. ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร ขยะจากตลาดสด ซึ่งจะมีความชื้นสูง ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเน่าเปื่อยได้เร็ว และส่งกลิ่นเหม็น
3. เถ้า หมายถึง ส่วนที่เหลืออยู่หลังการเผาไหม้เช่นเศษแก้วกระป๋องฯลฯ ปัจจุบัน ได้เพิ่มขยะขึ้นมาอีก 2 ประเภท ได้แก่ ขยะติดเชื้อ เช่น ขยะจากผู้ป่วยโรงพยาบาล และ ขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่ สารกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ

การกำจัดขยะ เนื่องจากขยะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย จึงควรมีการเก็บรวบรวมอย่างเหมาะสม โดยเก็บรวบรวมไว้ในที่รองรับ หรือถังขยะ ก่อนที่จะนำไปกำจัด ซึ่งถังขยะที่เหมาะสมสำหรับครัวเรือน ควรมีลักษณะดังนี้

1. ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม
2. มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร
3. มีฝาปิดมิดชิด
4. ควรมีขาตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 20ซ.ม.(ในกรณีที่วางนอกอาคาร)
5. ควรใช้ถุงพลาสติกรองด้านในถังขยะ

วิธีการกำจัดขยะ มี 5 วิธี ได้แก่ การเผา (เผากลางแจ้งและเผาในเตาเผา) / การฝัง / การหมักทำปุ๋ย (กองหมักบนพื้นดิน การหมักในหลุม และการหมักเพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ) / การใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง / การนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น Recycle Reuse Repair Reject เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย