สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

การจัดการของเสียชุมชน

ของเสียชุมชน(สิ่งปฏิกูล)หมายถึง ของเสียที่เป็นของแข็งและของเหลว ที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของคนและสัตว์ และเกิดจากการกระทำของคน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะ ส้วม (สิ่งขับถ่ายจากคน) และน้ำเสีย

โทษของสิ่งปฏิกูล

1.เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
2.การเสี่ยงต่อสุขภาพ
3.ทำให้เกิดภาวะมลพิษ
4.การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
5.ทำให้เกิดความสกปรกไม่น่าดู
6.เป็นเหตุรำคาญ

ขยะ (มูลฝอย) หมายถึง บรรดาสิ่งของที่เสื่อมคุณภาพหรือชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน รวมตลอดถึง ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และวัตถุอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งแบบง่ายได้ 3 ประเภท คือ

1. ขยะแห้ง ได้แก่ ขยะที่มีความชื้นน้อย เน่าเปื่อยช้าหรือไม่เน่าเปื่อย เช่น กระดาษ กระป๋อง เศษไม้ เป็นต้น
2. ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร ขยะจากตลาดสด ซึ่งจะมีความชื้นสูง ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเน่าเปื่อยได้เร็ว และส่งกลิ่นเหม็น
3. เถ้า หมายถึง ส่วนที่เหลืออยู่หลังการเผาไหม้เช่นเศษแก้วกระป๋องฯลฯ ปัจจุบัน ได้เพิ่มขยะขึ้นมาอีก 2 ประเภท ได้แก่ ขยะติดเชื้อ เช่น ขยะจากผู้ป่วยโรงพยาบาล และ ขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่ สารกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ

การกำจัดขยะ เนื่องจากขยะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย จึงควรมีการเก็บรวบรวมอย่างเหมาะสม โดยเก็บรวบรวมไว้ในที่รองรับ หรือถังขยะ ก่อนที่จะนำไปกำจัด ซึ่งถังขยะที่เหมาะสมสำหรับครัวเรือน ควรมีลักษณะดังนี้

1. ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม
2. มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร
3. มีฝาปิดมิดชิด
4. ควรมีขาตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 20ซ.ม.(ในกรณีที่วางนอกอาคาร)
5. ควรใช้ถุงพลาสติกรองด้านในถังขยะ

วิธีการกำจัดขยะ มี 5 วิธี ได้แก่ การเผา (เผากลางแจ้งและเผาในเตาเผา) / การฝัง / การหมักทำปุ๋ย (กองหมักบนพื้นดิน การหมักในหลุม และการหมักเพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ) / การใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง / การนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น Recycle Reuse Repair Reject เป็นต้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม