ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019

เอกสารหลักที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้า/ออก และอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 3 ฉบับ ด้วยกัน คือ หนังสือเดินทาง (Passport) วีซ่าสหรัฐฯ (US Visa) และ หนังสือ I-20/DS-2019.

 • หนังสือเดินทาง (Passport) คือ เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลไทย ที่เราต้องใช้ทุกครั้งในการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 • วีซ่าสหรัฐฯ (US Visa) คือ ตราประทับในหนังสือเดินทาง ออกโดยสถานทูต/กงสุลสหรัฐฯ ซึ่งระบุช่วงเวลาที่อนุญาตให้เราผ่านเข้าสหรัฐฯ วีซ่ามีหลายประเภท เช่น ประเภทนักท่องเที่ยว นักเรียน ฯลฯ
  สำหรับวีซ่านักเรียน (Student Visa) มี 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

(1) F-1 โดยทั่วไป เป็นวีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม
(2) J-1 คือ วีซ่าสำหรับผู้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามที่ระบุใน DS-2019 แล้ว มีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด
(3) M-1 คือวีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ

หมายเหตุ

 • เฉพาะผู้ถือวีซ่านักเรียน F-1/J-1 เท่านั้น ที่ระยะเวลาการอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับ I20/DS-2019 ดังนั้น แม้วีซ่า F-1/J-1 จะขาดอายุ ก็ไม่เป็นผลให้นักเรียนอยู่อย่างผิดกฏหมายตราบใดที่นักเรียนยังลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู้ถือวีซ่าขาดอายุ ซึ่งเดินทางออกนอกสหรัฐฯ ดังนี้
  - หากประสงค์จะเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ อีกครั้ง จะต้องต่ออายุวีซ่าที่ประเทศบ้านเกิด (ประเทศไทย) ให้เรียบร้อยก่อน
  - หากประสงค์จะไปทัศนศึกษาประเทศอื่นระหว่างการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทย ให้ต่ออายุวีซ่าสหรัฐฯ ที่ประเทศไทยก่อน แล้วค่อยแวะไปทัศนศึกษาระหว่างทางขากลับเข้าสหรัฐฯ อย่าไประหว่างทางขากลับไปประเทศไทย เพราะนักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศที่จะไปทัศนศึกษา เนื่องจากวีซ่าสหรัฐฯ ขาดอายุ

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนสถานภาพของวีซ่า จาก F-1 เป็น J-1 จะต้องไปยื่นคำขอวีซ่า J-1 ตามหนังสือ DS-2019 ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศไทย หากตราประทับวีซ่านักเรียนเป็นประเภทที่ไม่ตรงตามหนังสือ DS-2019 ที่สถานศึกษาออกให้ นักเรียนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯ

 • I-20/DS-2019 คือ หนังสือที่ออกโดยสถานศึกษาที่ตอบรับให้นักเรียนเข้าศึกษา เป็นหนังสือแสดงการได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร หนังสือนี้ต้องมีอายุตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (หลังจากเดินทางเข้าสหรัฐฯ แล้ว นักเรียนจะต้องเก็บสำเนาไว้)
  สำหรับนักเรียนทุน ก.พ.และทุนส่วนราชการ ที่มาศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้แจ้งสถานศึกษาที่ตอบรับให้ออก DS-2019 ให้ ส่วนนักเรียนทุนรัฐบาลที่มาศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้แจ้งสถานศึกษาออก I-20 ให้ เนื่องจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่มี

J-1 Program (ไม่ออก DS-2019)

 • ให้ถ่ายสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง วีซ่า I-94 I-20/DS-2019 เก็บไว้ เผื่อกรณีเอกสารตัวจริงสูญหาย
 • จดวันที่หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือ I-20/DS-2019 จะหมดอายุไว้ และจดวันที่จะต้องยื่นขอต่ออายุ ซึ่งควรเป็นก่อนวันที่หมดอายุอย่างน้อย 3-6 เดือน และให้ยื่นคำขอตามวันที่จดบันทึกไว้
 • สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนแบบ Full-Time (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา และภาคฤดูร้อน) เพื่อรักษาสถานภาพของวีซ่า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม