ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การเตรียมเอกสารสำคัญ

 • หนังสือเดินทาง ให้ไปขอทำหนังสือเดินทาง ณ กระทรวงการต่างประเทศให้เรียบร้อย สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) นั้น สำนักงาน ก.พ.จะมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์การออกหนังสือเดินทางชนิดยกเว้นค่าธรรมเนียม (แบบฟอร์ม ขั้นตอนการขอทำหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบคำขอ ให้ศึกษาได้จากเวปไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th)
 • วีซ่า เมื่อได้หนังสือเดินทางแล้ว ให้ไปสถานกงสุลสหรัฐฯ เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ โดยให้จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอวีซ่า ดังนี้
  (1) หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  (2) คำร้องขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์ทุกข้อ
  (3) ใบตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษา (DS-2019 หรือ I-20)
  (4) รูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้วครึ่ง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พื้นสีอ่อน
  (5) ใบแสดงผลการเรียนล่าสุด
  (6) หนังสือรับรองการเงินจากสำนักงาน ก.พ.
  (7) ผลการทดสอบต่างๆ เช่น TOEFL, GRE เป็นต้น
  (8) ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • เอกสารสำคัญอื่น ที่ควรจะนำติดตัวมาสหรัฐฯ ด้วย เช่น ใบปริญญาบัตร หรือ transcriptการศึกษา ใบเกิด ใบแสดงการปลูกฝี ฉีดยา และหากเดินทางพร้อมคู่สมรส ควรนำหลักฐานทะเบียนสมรสติดตัวมาด้วย โดยเอกสารที่นำติดตัวมานี้ ให้นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษยังสถาบันที่ได้ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อย เพราะเมื่อเดินทางผ่านด่านตรวจทางเจ้าหน้าที่อาจสงสัยและขอเอกสารเพื่อจะตรวจสอบ จึงควรจะเตรียมเอกสารต้นฉบันและฉบับแปลภาษาอังกฤษมาให้พร้อมเพื่อง่ายต่อความเข้าใจและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
  - ให้เก็บรักษาหนังสือเดินทางและวีซ่าอย่างดี และเพื่อความรอบคอบ ให้ถ่ายเอกสารหน้าที่มีรูปตัวเราติดอยู่และหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตให้เดินทางเข้าออกสหรัฐฯ เก็บไว้แยกจากตัวหนังสือเดินทาง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม