ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การขอวีซ่านักเรียน

 • การขอวีซ่า ให้ไปขอได้ที่ สถานทูต/สถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศไทย
 • การขอวีซ่านักเรียนจากกงสุลสหรัฐฯ มีกระบวนการโดยย่อ ดังนี้
  (1) ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน จำนวน $45 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (ในวันที่ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงใบเสร็จที่ได้รับจากที่ทำการไปรษณีย์)
  (2) ขอรับใบคำร้องขอวีซ่านักเรียน (DS-156, DS-157, DS-158) ได้ที่ฝ่ายกงสุล หรือ จาก http://bangkok.usembassy.gov  แล้วกรอกใบคำร้องฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ หากไม่เข้าใจคำถามใดให้สอบถามเจ้าหน้าที่
  (3) ให้ยื่นคำร้องที่ช่อง (Window) ให้ถูกต้อง เรียงเอกสารให้ถูกต้อง
  (4) บางรายจะถูกนัดให้เข้าสัมภาษณ์ ควรเตรียมพร้อมที่จะถูกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลามากควรตอบรวบรัดให้ได้ความ
 • เอกสารในการยี่นขอวีซ่านักเรียน
  (1) หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ หากมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าให้นำติดตัวไปด้วย
  (2) แบบคำขอวีซ่านักเรียน DS-156 สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว (ผู้ขอวีซ่าเพศชายอายุ 16-45 ปี ต้องใช้แบบ DS-157 เพิ่มด้วย) หรือแบบ DS-158 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล
  (3) ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน ที่ได้รับจากที่ทำการไปรษณีย์
  (4) ภาพถ่ายเต็มหน้าตรง สี หรือ ขาวดำ ก็ได้ แต่ฉากหลังต้องเป็นสีพื้นอ่อน ไม่มีลวดลาย รูปขนาด 1.5 นิ้ว X 1.5 นิ้ว จตุรัส 1 ใบ อายุไม่เกิน 6 เดือน
  (5) หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษา (สถานศึกษาเดียวกับผู้ออก แบบ I-20/ DS-2019 ให้)
  (6) แบบ I-20/ DS-2019 ออกให้โดยสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาในสหรัฐฯ อย่าลืมว่าต้องเซ็นชื่อ พร้อมลงวันที่ด้านล่างของแบบ
  (7) ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS
  (8) หลักฐานแสดงว่ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอ
  (9) หลักฐานการศึกษา/ทำงาน ฉบับล่าสุดตัวจริง แสดงว่ามีความสามารถเพียงพอ เหมาะสมที่จะเข้าศึกษาวิชา และสถานศึกษาดังกล่าว
  (10) เอกสารรับรองทางการเงินของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น บัญชีเงินฝาก แสดงว่าสามารถจ่ายค่าเรียน ค่ากินอยู่ ระหว่างที่ศึกษาในสหรัฐฯ (ในกรณีของนักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จะออกหนังสือรับรองทางการเงินให้)
  (11) หลักฐานแสดงความผูกพันทางครอบครัว เศรษฐกิจ และ สังคมไทย เช่น โฉนดที่ดิน บัญชีเงินฝาก หลักฐานการจ้างงานหลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
  - ยื่นขอวีซ่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ทันทีที่ได้รับ I-20 หรือ DS-2019)
  - รวบรวมเอกสารทุกอย่างที่คิดว่าจะช่วยประกอบการพิจารณาได้ง่ายขึ้น เช่น การเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย
  - พยายามคาดเดาคำถามล่วงหน้า และเตรียมคำตอบไว้ให้ดี
  - ควรเลี่ยง ช่วงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ หรือ ช่วงปิดภาคฤดูร้อน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีงานมากอาจเกิดการล่าช้า
  - ควรศึกษาและตรวจสอบกฎระเบียบ เนื่องจากเอกสารประกอบคำขอวีซ่าข้างต้นและขั้นตอนการขอวีซ่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนทุกคนศึกษาจากเวปไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศไทย และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเดินทางไปขอวีซ่าข้อแนะนำต่าง ๆ ที่ http://bangkok.usembassy.gov/  ก่อนจะไปยื่นคำขอ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม