ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน

  • มีหลายวิธี อาจซื้อกับสายการบินโดยตรง หรืออาจติดต่อซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยปกติแล้ว วิธีที่สะดวกและประหยัดสุด คือ ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายสามารถช่วยเปรียบเทียบราคา เส้นทางการบิน หรือข้อจำกัดอื่นๆของแต่ละสายการบิน นอกจากนี้ ตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวันและเวลาเดินทางที่เหมาะสม อีกทั้งยังอาจช่วยอำนวยความสะดวกแก่เราบางอย่าง เช่น การเลือกที่นั่ง การส่งสัมภาระเพิ่มเติม เป็นต้น ขอให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายหลายแห่งและเปรียบเทียบ และเลือกซื้อจากผู้ที่ให้ประโยชน์เราสูงสุด
  • สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล เมื่อนักเรียนกำหนดวันเดินทางและกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินให้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม