ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา

  • วิธีที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ การส่งทางเครื่องบิน และการส่งทางเรือ การเลือกใช้วิธีใดขึ้นกับความเร่งด่วน ลักษณะของที่จะส่งซึ่งประกอบด้วย ขนาด น้ำหนัก และประเภทของสิ่งของนั้นๆ
  • โดยทั่วไปแล้ว การส่งสิ่งของทางเครื่องบินจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่เร็วกว่า ส่วนการส่งสิ่งของทางเรือ นิยมใช้กับสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก หรือใช้ส่งสิ่งของคราวละมากๆ แต่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากจะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า ปกติ การส่งสิ่งของทางเรือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม