ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา

 • สหรัฐฯ มีเวลาท้องถิ่น ที่เหลื่อมกันตามพื้นที่ (Time Zone) ดังนี้
  พื้นที่ GMT * เทียบกับเวลาในประเทศไทย
  Eastern Standard Time -5 ช้ากว่าไทย 12 ช.ม.**
  Central Standard Time -6 ช้ากว่าไทย 13 ช.ม.**
  Mountain Standard Time -7 ช้ากว่าไทย 14 ช.ม.**
  Pacific Standard Time -8 ช้ากว่าไทย 15 ช.ม.**
  หมู่เกาะ Hawaii -10 ช้ากว่าไทย 17 ช.ม.**

* Greenwich Mean Time คือ เวลา ณ เมือง Greenwich ในประเทศอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ที่Prime Meridian (zero longitude)
** ระหว่างวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลาจะต่างจากเมืองไทยน้อยลง 1 ช.ม. คือ จากเดิมช้ากว่ากัน 12 ชม. ก็จะเป็น 11 ช.ม.เป็นต้น
- เมื่อเดินทางมาถึง อย่าลืมปรับเวลานาฬิกา ให้ตรงกับเวลาในท้องถิ่น เพราะเคยมี นทร.พลาดเปลี่ยนต่อโดยสารเครื่องบิน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม