ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

ด่านศุลกากร

  • หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้ไปรอรับกระเป๋าเดินทาง หลังได้กระเป๋าเดินทาง ให้เดินไปผ่านด่านศุลกากร และยื่น Customs Declaration Form ต่อเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
    - ของฝากของที่ระลึก มูลค่าไม่เกิน $100 ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร
    - การนำเงินสดเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกามูลค่าเกินกว่า $10,000 ต้องรายงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร
    - อย่าเอาของต้องห้ามเข้าสหรัฐฯ เพราะท่านอาจถูกจำคุก ส่งตัวกลับ หรือถูกปรับ แล้วแต่กรณี เคยมีนักเรียนนำอาหารต้องห้ามนำเข้า และถูกปรับ แต่ไม่มีเงินจ่าย ต้องถูกกักตัว ทำให้พลาดเปลี่ยนต่อโดยสารเครื่องบิน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม