ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การรักษาสถานภาพ J-1/F-1

 • หลังเหตุการณ์อาคาร World Trade ถล่ม (9/11) กฎหมายคนเข้าเมืองได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง และรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายมาก ดังนั้น ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสถานภาพของนักเรียน J-1/F-1
 • โดยทั่วไป มีข้อปฎิบัติหลักๆ ดังนี้
  (1) ให้รักษาสภาพการเป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full Time Student) หลังจากเดินทางเข้าสหรัฐฯ แล้วนักเรียนจะต้องเข้าศึกษาเต็มเวลา ณ สถานศึกษา ที่ออก I-20/DS-2019 มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนอยู่อย่างผิดกฎหมาย
  (2) ให้ประกันสุขภาพและรักษาอายุประกันตลอดเวลา ผู้ถือ J-1 วีซ่า รวมทั้งผู้ติดตามที่ถือ J-2 วีซ่า จะต้องมีประกันสุขภาพตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
  (3) หากจะทำงานในสหรัฐฯ ให้ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถือ J-1 วีซ่าสามารถขออนุญาตทำงานแบบไม่เต็มเวลา ณ สถานศึกษา ( Part-time on Campus) ได้ สำหรับผู้ติดตามซึ่งถือวีซ่า J-2 ก็สามารถขออนุญาตทำงานเต็มเวลา (Full-time) ได้ ทั้งนี้ ขอให้ปรึกษากับฝ่ายนักเรียนต่างประเทศ (International Office) ทุกครั้ง ก่อนที่จะตกลงทำงานหรือ เปลี่ยนแปลงงานใด ๆ ก็ตาม
  (4) ให้แจ้งที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง กฎหมายคนเข้าเมืองกำหนดให้ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง ภายใน 10 วัน โดยให้ใช้แบบ AR-11 จาก http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/index.htm  หากไม่รายงาน อาจถูกปรับ จำคุก หรือ ส่งตัวกลับประเทศ
 • หากผู้ใดอยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐฯ ผู้นั้นจะได้รับการลงโทษ ดังนี้
  - อยู่อย่างผิดกฎหมายติดต่อกันเกินกว่า 180 วัน จะถูกห้ามเข้าสหรัฐฯ 3 ปี
  - อยู่อย่างผิดกฎหมายติดต่อกันติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี จะถูกห้ามเข้าสหรัฐฯ 10 ปี
  - หากมีข้อสังสัยหรือปัญหาประการใด ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนต่างชาติของสถานศึกษาทันที ตัวอย่าง เช่น ถ้านักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดขั้นต่ำสำหรับการรักษาสถานภาพ Full-Time Studentได้ เนื่องจากความไม่พร้อมด้านภาษา หรือด้วยเหตุผลอื่น ก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ฯ ว่าจะต้องทำอย่างไร จึงไม่ขัดกับกฎหมายคนเข้าเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม