ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การต่ออายุ I-20/DS-2019

• นักเรียนจะต้องส่งคำขอต่ออายุ I-20 หรือ DS-2019 ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนถึงวันหมดอายุ โดยสถานศึกษาของนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการต่ออายุให้ โดยทั่วไป หลักฐานเพิ่มเติมที่สถานศึกษาต้องการประกอบการพิจารณา คือ เอกสารรับรองทางการเงิน สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ให้ส่งคำขอใบรับรองทางเงินไปที่ สนร. โดย download แบบคำขอจาก www.oeadc.org
- อย่าลืมยื่นคำขอล่วงหน้าโดยเด็ดขาด แม้ว่าในบางกรณี เมื่อลืม อาจได้รับการผ่อนผัน เช่น กรณีที่ลืมต่ออายุ และอายุของ I-20/DS-2019 ขาดไม่เกินกว่า 6 เดือน และนักเรียนลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาอยู่ นักเรียนอาจขอให้สถานศึกษายื่นเรื่องขอ Reinstate สถานภาพนักเรียน อย่างไรก็ตามการ Reinstate มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและอาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากอิมมิเกรชั่นก็ได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม