ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ

โดยที่ ก.พ. กำหนดให้นักเรียนทุนรัฐบาลฯ ทุกรายถือวีซ่า J-1 หากมีนักเรียนทุนรัฐบาลฯ รายใดที่ถือวีซ่าประเภทอื่น (F-1) โดยไม่ทราบระเบียบข้างต้น นักเรียนจะต้องดำเนินการดังนี้

  • หากยังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาเดิม ให้นักเรียนขอหนังสือรับรองทางการเงินจาก สนร.เพื่อนำไปประกอบการขอเปลี่ยนวีซ่า และให้แจ้งสถานศึกษาว่า ผู้ให้ทุนมีความประสงค์ให้นักเรียนถือวีซ่า J-1 หลังจากนั้น สถานศึกษาจะดำเนินเรื่องให้ท่านไปยังอิมมิเกรชั่น ซึ่งจะใช้เวลาในการเปลี่ยนสถานะของวีซ่าประมาณ 3-6 เดือน และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบยืนยันการเปลี่ยนสถานะจากอิมมิเกรชั่น นักเรียนจะเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ ในกรณีฉุกเฉินที่ต้องเดินทางกลับประเทศก่อนได้รับตอบยืนยันการเปลี่ยนสถานะวีซ่า นักเรียนต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขั้นตอนการเดินทางกลับ และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว นักเรียนต้องไปยื่นเรื่องขอวีซ่า J-1 ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศไทย ก่อนเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ เพื่อศึกษาต่อ
  • หากย้ายไปศึกษา ณ สถานศึกษาใหม่ ให้นักเรียนแจ้งสถานศึกษาใหม่ว่า ผู้ให้ทุนประสงค์ให้นักเรียนถือวีซ่า J-1 เพื่อสถานศึกษาใหม่จะได้ออกหนังสือ DS-2019 ให้ และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ต้องไปดำเนินเรื่องขอวีซ่า J-1 ก่อนเดินทางกลับเข้าศึกษาต่อในสหรัฐฯ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม