ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ

 • ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐฯ มี 3 ระบบ คือ Semester, Trimester, และ Quarter ซึ่งแต่ละสถานศึกษามีสิทธิเลือกใช้ระบบใดก็ได้ สถานศึกษาที่ใช้ระบบเดียวกัน อาจเปิดเรียนไม่ตรงกันก็ได้ แต่ละระบบจะแบ่งภาคการศึกษา ดังนี้
  (1) ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาค Fall เริ่มประมาณเดือนกันยายน ส่วนภาค Spring เริ่มประมาณเดือนมกราคม บางสถานศึกษา อาจมีภาคฤดูร้อนด้วย
  (2) ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 ภาค ภาค Fall เริ่มประมาณเดือนกันยายน ภาค Winter เริ่มประมาณเดือนธันวาคม และภาค Spring เริ่มประมาณเดือนมีนาคม
  (3) ระบบ Quarter แบ่งเป็น 4 ภาค ภาค Fall เริ่มประมาณเดือนสิงหาคม ภาค Winter เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ภาค Spring เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และภาค Summer เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม
 • นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (Full Time) เพื่อรักษาสถานภาพ
  วีซ่านักเรียนตามกฎหมายและระเบียบคนเข้าเมืองสหรัฐฯ
 • การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาสำหรับภาคการศึกษาปกติ หมายถึง การลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต/ภาค สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักเรียนซึ่งใกล้สำเร็จการศึกษา นักเรียนฯ อาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าที่กำหนดได้ สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ซึ่งศึกษาวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
  - หากนักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น กรณีเจ็บป่วยหนักและแพทย์ลงความเห็นให้หยุดพักเพื่อรักษาตัว (ในประเทศสหรัฐฯ หรือประเทศไทย) หรือต้องหยุดพักการศึกษาและเดินทางกลับประเทศเพราะสาเหตุทางครอบครัว เป็นต้น นักเรียนต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบ เพื่อสถานศึกษาจะได้ดำเนินเรื่องการหยุดพักการศึกษาชั่วคราวตามระเบียบของ Immigration
  - หากนักเรียนผู้ใดเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาแล้ว ต่อมาเกิดเปลี่ยนใจจะย้ายไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่น นักเรียนผู้นั้นต้องศึกษาในสถานศึกษาแห่งแรกจนสิ้นภาคการศึกษานั้นก่อน จะหยุดเรียนหรือไม่เข้าเรียนเองไม่ได้ โดยสถานศึกษาใหม่จะต้องออกหนังสือสำคัญ DS-2019 (J visa) หรือ I-20 (F visa) ฉบับใหม่ ยืนยันการยินดีรับนักเรียนผู้นั้นเข้าศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของนักเรียนผู้นั้นที่ต้องแจ้งให้สถานศึกษาแห่งแรกทราบว่าจะย้ายไปศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ เพื่อสถานศึกษาเดิมจะได้แจ้ง Immigration Office ทราบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม