ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การเลือกสถานศึกษา

การเลือกสถานศึกษามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

 • การเลือกสถานศึกษาจะสมัครเรียน ก่อนเลือกสมัครสถานศึกษา ให้ประเมินตนเองก่อนว่า จะไปศึกษาด้านไหน ขีดความสามารถทางวิชาการ ภาษา ประวัติผลการศึกษา ตลอดจนคะแนนสอบ TOEFL, GRE, GMAT เป็นอย่างไร หลังจากนั้น ให้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาว่า เปิดสอนในสาขาด้านที่จะไปศึกษาหรือไม่ มีชื่อเสียงในด้านนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ต้องการนักเรียนที่มีคุณสมบัติเงื่อนไขอย่างไร
  การสมัครสถานศึกษาควรเลือกสมัครหลายแห่ง โดยเลือกคละกัน คือ เลือกสถานศึกษาที่ต้องการนักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติสูงกว่าระดับที่เรามี (ประเมินตัวเราเอง) ระดับเดียวกับที่เรามี และระดับที่ต่ำกว่าที่เรามีเล็กน้อย
  การเลือกสถานศึกษาที่เหมาะกับตัวเรา และเป็นสถานศึกษาที่เราชอบและพอใจ มีผลต่อความสำเร็จทางการศึกษาของเรามาก หากเลือกผิด ก็อาจส่งผลให้นักเรียนไม่สำเร็จการศึกษา หรือต้องใช้เวลาศึกษามากกว่าที่ควร
 • การเลือกตอบรับเข้าศึกษา หลังจากสมัครสถานศึกษาแล้ว นักเรียนอาจได้รับหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาหลายแห่ง ตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเป็นผู้เลือกบ้าง ขอให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมที่สุด การหาข้อมูลเพิ่มเติมอาจทำได้ โดย
  (1) นัดหมายขอเยี่ยมสถานศึกษา (Campus Visit) – นักเรียนจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา นอกจากเยี่ยมชมแล้ว ขอให้นัดพบเพื่อพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และหรือนักเรียนใน Student Union ของสถานศึกษา เพื่อพูดคุยกับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนตัดสินใจเลือกสถานศึกษาที่จะไปเข้าศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
  (2) ในกรณีที่ไม่สามารถแวะเยี่ยมสถานศึกษาได้ด้วยตนเอง (ไม่มีเวลา หรือไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯ ในขณะนั้น) ขอให้ศึกษาผ่านทางเวปไซต์ของสถานศึกษา
  (3) นอกจากการเยี่ยมสถานศึกษา แล้ว นักเรียนอาจสอบถามข้อมูลหรือขอความเห็นเพิ่มเติม โดยอาจ Email ถามสถานศึกษาโดยตรง หรือ email ถามสมาคมนักเรียน สมาคมผู้ปกครอง ฯลฯ
 • นอกจากชื่อเสียงทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องใช้พิจารณา ประกอบด้วย เช่น
  (1) ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง จำนวนนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษา หากสถานศึกษามีขนาดใหญ่ การแข่งขันและการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนักเรียน หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษา ก็อาจเป็นไปได้ลำบากขึ้น เมื่อเทียบกับสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก นอกจากนั้นลักษณะ และอุปนิสัยของนักเรียนก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จทางการศึกษา หากนักเรียนเป็นคนเงียบ และเข้าคนลำบาก การไปศึกษาในสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจ และการหา/คบเพื่อน ทำให้อาจมีผลสำเร็จทางการศึกษาได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากการศึกษาในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม เป็นการศึกษาที่เป็นได้ทั้งแบบคนเดียว และศึกษาร่วมแบบเป็นกลุ่ม ดังนั้นการเลือกไปศึกษาจึงควรเลือกสถานศึกษาที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของนักเรียนเป็นหลักด้วย
  (2) สภาพภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมสถานศึกษา เช่น สถานที่ตั้งของเมือง/รัฐที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ลักษณะเมือง (เมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ เมืองสงบหรือเมืองแสงสี จำนวนประชากร ลักษณะทางสังคมของประชากรในเมือง/รัฐ ระบบสาธารณูปโภค การเดินทางระหว่างสถานศึกษากับที่พัก ระดับค่าครองชีพ ฯลฯ
  (3) หอพักของสถานศึกษา จะช่วยแบ่งภาระและความเครียดในการเสาะหาที่พักเมื่อแรกศึกษา จนกระทั่งนักเรียนคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ จากนั้นจึงค่อยหาทางขยับขยายในอนาคต
  (4) ทุนการศึกษา สถานศึกษาในสหรัฐฯ เป็นจำนวนมากที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับปริญญาโท-เอก ในรูปของ Teaching Assistantship หรือ Research Assistantship (TA/RA) การเลือกสมัครสถานศึกษาที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจึงควรนำไปพิจารณาในการเลือกสถานศึกษา เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
  (5) ESL การมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติก็เป็นปัจจัยที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ซึ่งมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม