ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)

  • On Campus คือ ที่พักซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย ปกติจะให้สิทธิ์นักศึกษาปริญญาตรีปีหนึ่งก่อน ผู้ที่จะอยู่แบบ On Campus ต้องติดต่อขอจองที่พักกับ Housing Office ของสถานศึกษาก่อนล่วงหน้า เนื่องด้วยจำนวนที่พักมักจะมีน้อยกว่าจำนวนผู้ต้องการเข้าพัก นักศึกษาควรเริ่มติดต่อและสำรองหอพักเสียแต่เนิ่น ๆ โดยการเขียนจดหมายขอรายละเอียดไปยัง Housing Office ของสถานศึกษา
  • On Campus Housing แบ่งได้เป็น
    (1) Dormitory หรือ Residence Hall คือหอพักสำหรับนักศึกษาโสด หรือไม่ได้นำครอบครัวไปด้วย หอพักนี้อาจเป็นหอพักชาย หอพักหญิง หรือหอพักรวม (ชายหญิงอยู่รวมในหอพักเดียวกัน แต่ต่างชั้นต่างห้อง) ห้องที่พักอาจเป็นห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ (พักสองคนในห้องเดียวกัน) ปกติ หอพักของสถานศึกษาจะมีเครื่องอุปกรณ์ ที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้า เครื่องทำความอบอุ่น โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า เตียง ฟูก (สำหรับผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และของใช้ส่วนตัวเอง ต้องจัดหาเอง)
    (2) Married Student Housing เป็นที่พักสำหรับนักศึกษาซึ่งแต่งงานแล้วโดยถูกต้องตามกฎหมาย มักจะสร้างอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในมหาวิทยาลัยมีทั้งแบบ Studio ห้องนอนเดี่ยว สองห้องนอน มีเฟอร์นิเจอร์และไม่มีเฟอร์นิเจอร์
  • Apartment สถานศึกษาบางแห่งจัด Apartment ให้นักศึกษาโดยเฉพาะเป็นเหมือน Apartment ของเอกชนแต่เสียเงินค่าเช่าเป็นรายเทอมและอัตราค่าเช่าจะแพงกว่า Dormitory การอยู่ Apartment นี้นักศึกษาจะมีอิสระเต็มที่ในการเข้าออกไม่มีการกำหนดเวลาที่จะต้องเข้า Apartment แต่อย่างใด นักเรียนที่อยู่ Apartment สามารถทำอาหารรับประทานเองได้ ทั้งนี้ต้องรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟเอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม