ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ

  • เจ้าของบ้านเช่าส่วนใหญ่ต้องการหลักประกันการเช่าอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่ามัดจำล่วงหน้า หลักฐานที่แสดงฐานะทางการเงิน หรือหนังสือรับรองรายได้ ฯลฯ ในกรณีของนักเรียนทุนรัฐบาล ให้นักเรียนส่งคำขอหนังสือรับรองทางการเงิน เพื่อประกอบการเช่าบ้าน มาที่ สนร. โดยขอให้ระบุด้วยว่า ต้องการให้เรียนหนังสือถึงใคร (ชื่อสกุลเจ้าของบ้าน เป็นต้น) ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอะไร เช่น ต้องการให้ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนด้วยหรือไม่ เป็นต้น
    - นอกจากปัจจัยเรื่องค่าเช่าแล้ว ให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานศึกษากับที่พัก ความปลอดภัยรอบบริเวณที่พักด้วย โดยให้หาข้อมูลจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติของสถานศึกษา
    - ในกรณีที่ต้องพักกับครอบครัวอเมริกัน ให้พักกับครอบครัวที่สถานศึกษาจัดหาให้ และมีประวัติการรับนักเรียนต่างชาติเข้าพักอาศัยที่ยาวนานต่อเนื่อง และถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา ให้รีบรายงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติทันที โดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ สนร.ทันที จะโดยทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ก็ได้
    - ในสัปดาห์แรกที่เข้าพัก ให้ตรวจสอบสภาพห้องและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มี หากชำรุด ให้รวบรวมรายการที่มีปัญหา แล้วแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อซ่อมแซมทันที และควรถ่ายรูปสภาพห้องและสภาพอุปกรณ์ทุกอย่างเก็บไว้ด้วย เผื่อเมื่อต้องย้ายออก จะได้ใช้เป็นหลักฐานป้องกันเจ้าของบ้านเช่าอ้างเหตุชำรุดเพื่อยึดค่ามัดจำห้องบางส่วนหรือทั้งหมด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม