ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

เช็ค

เช็คที่นิยมใช้ในสหรัฐฯ มีหลายประเภท ดังนี้

  • Personal Check คือ เช็คส่วนตัว หรือเช็คที่สั่งจ่ายโดยมีบัญชี Checking Account รองรับ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น
  • Cashier's Check คือ เช็คเงินสดของธนาคารที่ออกให้กับลูกค้าที่มาขอซื้อ โดยผู้ซื้อต้องนำเงินสดไปซื้อหรือยอมให้ธนาคารหักเงินออกบัญชีในจำนวนตามที่ระบุในหน้าเช็ค เช็คชนิดนี้จึงน่าเชื่อถือมากกว่าเช็คส่วนตัว
  • Certified Check คือ เช็คส่วนตัวที่นำไปให้ธนาคารรับรองว่ามีเงินในบัญชีกับธนาคาร โดยธนาคารจะกันเงินในบัญชีของลูกค้าไว้เพื่อรองรับการจ่ายเงินตามเช็ค
  • Money Order คือ หนังสือสั่งจ่ายเงิน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามที่ทำการไปรษณีย์หรือธนาคารทั่วไป ค่าธรรมเนียมจะถูกกว่า Cashier's Check

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม