ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย

 • ให้ปรึกษาและขอคำแนะนำจาก International Student Advisor ของสถานศึกษาก่อนที่จะนำสมาชิกในครอบครัวมาพำนักอาศัยที่สหรัฐฯ
 • ข้อควรรู้ สำหรับผู้นำบุตรมาพักอาศัยด้วย
  (1) กฎหมายห้ามผู้ปกครองปล่อยให้เด็กซึ่งอายุ 11 ขวบหรือน้อยกว่า อยู่ตามลำพัง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำธุระนอกบ้าน จะต้องนำเด็กไปฝากที่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือหาคนช่วยเลี้ยงเด็ก (Nanny) ในระหว่างนั้น
  (2) กฏหมายกำหนดให้เด็กต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 6-16 ขวบ หรือจนกว่าจะจบ High School หากเด็กไม่ได้รับการศึกษาตามที่กำหนด ผู้ปกครองจะถูกลงโทษ
  (3) เด็กทุกคนที่พักอาศัยในสหรัฐฯ (ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอเมริกัน) มีสิทธิได้รับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) ในสถานศึกษาระดับของรัฐบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เด็กจะต้องถือวีซ่า F-2 หรือ J-2 หรือ A2 ขึ้นอยู่กับวีซ่าผู้ปกครอง (F-1 หรือ J-1 หรือ A-1)
  (4) สถานรับเลี้ยงเด็ก (Home Day Care) มีทั้งประเภท Part Time และ Full Time รับบริการดูแลตั้งแต่เด็กอ่อนจนถึงเด็กก่อนวัยเรียน มีบริการรายรูปแบบ บางแห่งมีบริการส่งผู้ดูแล (Baby-Sitter หรือ Nanny) มาดูแลที่บ้านพัก แต่ส่วนใหญ่จะให้ผู้ปกครองนำเด็กไปส่งที่สถานรับเลี้ยงเด็ก บางแห่งรับดูแลเด็กช่วงก่อนและช่วงหลังโรงเรียนเลิก โดยจะดูแลจนกระทั่งผู้ปกครองมารับกลับในตอนเย็นหลังเลิกงาน สำหรับค่าบริการแตกต่างกันตามพื้นที่
  (5) Nursery School/Preschool จะรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ จะเรียนประมาณสัปดาห์ 2-5 วัน โดยอาจจะเปิดเรียนในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย เน้นการเตรียมความพร้อมของเด็ก โดยผ่านกิจกรรมสนุกสนาน
  - ให้นำใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับตัวจริง และฉบับแปลของบุตร ติดตัวมาด้วย เพราะต้องใช้ในการสมัครเข้าศึกษา ฉบับแปลจะต้องออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม