ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

  • หากนักเรียนผู้ใดมีเหตุที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนรู้เห็น หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย และถูกควบคุมตัวโดยเจ้าพนักงานของสหรัฐฯ หรือของมลรัฐ ขออย่าตื่นตกใจ ให้คุมสติมั่น และอย่าเพิ่งให้การใด ๆ กับเจ้าพนักงานจนกว่าจะได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
    (1) ขออนุญาตเจ้าพนักงานโทรศัพท์ติดต่อกับสถานทูต/กงสุลไทยในสหรัฐฯ หรือ สนร. (สนร.มีฐานะเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนทุนฯ) โดยในกรณีฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อ สนร.ได้ตลอดเวลา ถ้าเป็นเวลาราชการ ให้โทรฯ มาที่หน่วยนักเรียนที่รับผิดชอบทุนของท่าน ถ้านอกเวลาราชการ ให้โทรฯ (202) 667-8010
    (2) ให้ขอใช้สิทธิตาม Miranda Warning อย่าเพิ่งให้การใด ๆ กับเจ้าพนักงาน ให้รอจนกว่าจะมีทนายและได้หารือกับทนาย รวมทั้งแจ้ง สนร.ก่อน การให้การใด ๆ เพราะในขณะนั้น พวกเราอาจตกใจ ขาดสติ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้
  • ขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามกฎหมายสหรัฐฯ อย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมาย หมั่นเตือนตัวเองเสมอว่า ก่อนจะทำสิ่งใด ให้คิดให้รอบคอบ คำนึงถึงผลที่จะตามมา อย่าทำโดยอารมณ์ชั่ววูบ เพราะผู้ได้รับผลกระทบจากกระทำของพวกเรา นอกจากตัวเราเองแล้ว ยังมีครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ และคนรักของเรา ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจทำอะไร ให้คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนทุกครั้ง หากมีปัญหาคับข้องใจหรือต้องการระบายอะไร หรือต้องการคำแนะนำใด ๆ ขอให้พูดคุยหารือกับคนใกล้ชิด หรือเจ้าหน้าที่ สนร. เจ้าหน้าที่ของ สนร.พร้อมรับฟังเสมอ ขอให้ระลึกเสมอว่า สนร.เป็นบ้านที่สองของพวกเราทุกคน

หมายเหตุ : Miranda Warning มีเนื้อหาสาระ ดังนี้

“You have the right to remain silent and refuse to answer questions. Do you understand?
Anything you do say may be used against you in a court of law. Do you understand?
You have the right to consult an attorney before speaking to the police and to have an attorney present during questioning now or in the future. Do you understand?
If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you before any questioning if you wish. Do you understand?
If you decide to answer questions now without an attorney present you will still have the right to stop answering at any time until you talk to an attorney. Do you understand?
Knowing and understanding your rights as I have explained them to you, are you willing to answer my questions without an attorney present?”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
2. การเตรียมเอกสารสำคัญ
3. การขอวีซ่านักเรียน
4. การเตรียมความพร้อม
5. การเตรียมปรับตัว
6. การเตรียมเงินใช้จ่าย
7. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง
8. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
9. จำนวนและขนาดกระเป๋าเดินทาง
10. การจัดเตรียมกระเป๋าเดินทาง
11. การส่งสิ่งของมาประเทศสหรัฐอเมริกา
12. เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
13. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
14. ด่านศุลกากร
15. การเดินทางต่อไปยังสถานศึกษา
16. การรักษาสถานภาพ J-1/F-1
17. การต่ออายุ I-20/DS-2019
18. การเปลี่ยนประเภทวีซ่าขณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ
19. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ
20. การเลือกสถานศึกษา
21. การหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา สถานศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
22. ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
23. ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ
25. เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
26. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
27. เช็ค
28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card
29. การให้ทิป
30. การดูแลสุขภาพ
31. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
32. การนำครอบครัวมาพักอาศัยด้วย
33. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับกุม

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม