วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีนิพนธ์

(ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์)

กาพย์

กาพย์สารวิลาสินี

กาพย์มหาวชิรปันตี

กาพย์มหาวชิรปันตี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนค่ายเพชรใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า

ปญฺจเม นวเม ฐาเน ฐิตา ทุเว สรา สมา
เอกาทสจตุทฺทสฏฺ- ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา
โสฬสวีสฐาเนสุ เทฺว สรา สมกา สิยุํ
ทฺวาวีสปญฺจวีสาย ฐิตา ทุเว สรา สมา
สตฺตวีเสกตึสาสุ เทฺว สรา จ สมา สิยุํ
เตตฺตึสาย ฉตึสาย ฐิตา ทุเว สรา สมา
อฏฺฐตฺตึสทฺวิตาฬีสฏฺ- ฐาเนสุ เทฺว ฐิตา สรา
ยสฺมึ ลกฺขณมิทญฺเจ มหาวชิรปนฺติ สา

แปลว่า สระ ๒ ตัว คือ ตัวที่ ๕ กับที่ ๙, ที่ ๑๑ กับที่ ๑๔, ที่ ๑๖ กับที่ ๒๐, ที่ ๒๒ กับที่ ๒๕, ที่ ๒๗ กับที่ ๓๑, ที่ ๓๓ กับที่ ๓๖, และที่ ๓๘ กับที่ ๔๒ เสมอกัน (๗ คู่) หากกาพย์ใดมีลักษณะเช่นนี้ กาพย์นั้นชื่อว่า มหาวชิรปันตี

จึงถือเอาความได้ว่า กาพย์มหาวชิรปันตี บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๒ วรรค รวม ๔๔ คำ มีสัมผัสเป็นคู่ ๆ รวม ๗ คู่ เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป

กาพย์มหาวชิรปันตี

แผนผัง กาพย์มหาวชิรปันตี

- กาพย์วิชชุมาลี
- กาพย์มหาวิชชุมาลี
- กาพย์จิตรลดา
- กาพย์มหาจิตรลดา
- กาพย์สินธุมาลี
- กาพย์มหาสินธุมาลี
- กาพย์นันททายี
- กาพย์มหานันททายี
- กาพย์วชิรปันตี
- กาพย์มหาวชิรปันตี
- กาพย์พรหมคีติ
- กาพย์มัณฑกคติ
- กาพย์ตุรังคธาวี
- กาพย์มหาตุรังคธาวี
- กาพย์กากคติ

กาพย์สารวิลาสินี
กาพย์คันถะ
กาพย์พิเศษ

โวหาร
ประเภทกวีนิพนธ์
ฉันทลักษณ์
สระ
พยัญชนะ
เครื่องประกอบอื่น
การอ่านคำประพันธ์
ร่าย
กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม