วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีนิพนธ์

(ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์)

กาพย์

กาพย์สารวิลาสินี

กาพย์ตุรังคธาวี

กาพย์ตุรังคธาวี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะดังม้าย่อง ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า

ตติเย สตฺตเม ฐาเน เทฺว สรา โหนฺติ เต สมา,
ทฺวาทสวีสฐาเนสุ เทฺว สรา จ ฐิตา สมา,
ปณฺณรสสตฺตรสฏฺ- ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,
เตวีสปญฺจวีสติฏฺ- ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,
อฏฺฐวีสจตฺตาฬีส- อฏฺฐาฬีสาสุ เต ตโย
เอกตฺตึสปญฺจตึสฏฺ- ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,
เตตาฬีสปญฺจตาฬีสฏฺ ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,
เอกปญฺญาสเตปญฺญาสฏฺ- ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,
ยสฺมึ ลกฺขณมิทญฺเจ ตุรงฺคธาวิ นาม สา

แปลว่า สระ ๒ ตัว คือ ตัวที่ ๓ กับที่ ๗, ที่ ๑๒ กับที่ ๒๐, ที่ ๑๕ กับที่ ๑๗, ที่ ๒๓ กับที่ ๒๕, ที่ ๓๑ กับที่ ๓๕, ที่ ๔๓ กับที่ ๔๕, และที่ ๕๑ กับที่ ๕๓ สระ ๓ ตัว คือ ที่ ๒๘ กับที่ ๔๐ และที่ ๔๘ เสมอกัน หากในกาพย์ใดมีลักษณะเช่นนี้ กาพย์นั้นชื่อว่า ตุรังคธาวี

จึงถือเอาความได้ว่า กาพย์ตุรังคธาวี บทหนึ่งมี ๔ บาท รวม ๕๖ คำ มีสัมผัสดังกล่าวแล้ว เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป

กาพย์ตุรังคธาวี

แผนผัง กาพย์ตุรังคธาวี

- กาพย์วิชชุมาลี
- กาพย์มหาวิชชุมาลี
- กาพย์จิตรลดา
- กาพย์มหาจิตรลดา
- กาพย์สินธุมาลี
- กาพย์มหาสินธุมาลี
- กาพย์นันททายี
- กาพย์มหานันททายี
- กาพย์วชิรปันตี
- กาพย์มหาวชิรปันตี
- กาพย์พรหมคีติ
- กาพย์มัณฑกคติ
- กาพย์ตุรังคธาวี
- กาพย์มหาตุรังคธาวี

กาพย์สารวิลาสินี
- กาพย์กากคติ
กาพย์คันถะ
กาพย์พิเศษ

โวหาร
ประเภทกวีนิพนธ์
ฉันทลักษณ์
สระ
พยัญชนะ
เครื่องประกอบอื่น
การอ่านคำประพันธ์
ร่าย
กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม