วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีนิพนธ์

(ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์)

กาพย์

กาพย์คันถะ

กาพย์ตรังคนที หรือ วชิรวดี

กาพย์ตรังคนที หรือ วชิรวดี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะระเบียบถ้อยคำเหมือนคลื่นในแม่น้ำหรือเหมือนพวงแก้ววิเชียร ในคัมภีร์กาพย์คันถะ มีบทบัญญัติว่า

เอกาทสกฺขเร ปาเท วิสเม ปญฺจมฏฺฐมา
ผุฏฺฐา ตนฺเตน สเม ตุ ปญฺจโม วิสมนฺติโม
อุปริโตว ตนฺเตน ผุฏฺโฐ นิรนฺตเร ภเว
อญฺโญญฺญปวตฺติ ยสฺส ตรงฺคํ วชิราวติ

ความว่า กาพย์ที่มี ๔ บาท ๆ ละ ๑๑ อักษร ในบาทแรกอักษรที่ ๕ กับที่ ๘ ในบาทเดียวกัน, อักษรที่ ๑๑ ในบาทแรกกับอักษรที่ ๕ ในบาทที่ ๒, อักษรที่ ๕ ในบาทที่ ๓ กับที่ ๘ ในบาทเดียวกัน และอักษรที่ ๓๓ กับอักษรที่ ๓๘ เสมอกัน กาพย์ที่มีสัมผัสเช่นนี้ เรียกชื่อว่า ตรังคนที หรือ วชิรวดี รวมทั้งหมด ๔๔ คำ เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป

กาพย์ตรังคนที

แผนผัง กาพย์ตรังคนที

- กาพย์ทีฆปักข์
- กาพย์รัสสปักข์
- กาพย์ตรังคนที หรือ วชิรวดี
- กาพย์มหาตรังคนที
- กาพย์ทัณฑิกา

กาพย์สารวิลาสินี
กาพย์คันถะ
กาพย์พิเศษ

โวหาร
ประเภทกวีนิพนธ์
ฉันทลักษณ์
สระ
พยัญชนะ
เครื่องประกอบอื่น
การอ่านคำประพันธ์
ร่าย
กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม