เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

มลพิษจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

มลพิษจากขยะมูลฝอย

ความหมายของขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย คือ เศษสิ่งของที่ไม่ต้องการแล้ว สิ่งของที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือเสื่อมคุณภาพต้องนำไปกำจัดหรือทำลายทิ้ง หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า ขวดแก้ว กระป๋อง พลาสติก ซากสัตว์ ฯลฯ

ผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย

การเพิ่มจำนวนประชากร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหาด้านปริมาณมูลฝอย และปัญหาในการจัดการมูลฝอย เพราะการจัดการที่ไม่เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

  • ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย การจัดการมูลฝอยไม่เหมาะสม เช่น การทิ้งกลางแจ้ง มีการปะปนของมูลฝอยอันตราย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหนะนำโรค ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพ
  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกองทิ้งมูลฝอยกลางแจ้ง อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ ก่อให้เกิดความรำคาญและไม่น่าดู ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน หากสะสมเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดก๊าซที่เกิดจากการหมักเป็นก๊าซชีวภาพสามารถติดไฟหรือระเบิดได้ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพราะขยะบางประเภทติดไฟง่ายและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. การลดและใช้ประโยชน์ การลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นวิธีที่สามารถ แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง การลดมูลฝอยโดยใช้วิธี 5R ได้แก่ การใช้อย่างประหยัด (Reduce) การนำแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุด (Repair) การหลีกเลี่ยงใช้วัตถุที่มีพิษ (Reject) และการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

2. การจัดเก็บมูลฝอย เป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอยลงไปในถังรองรับ เพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการจัดระบบ และวางรูปแบบของการเก็บรวบรวมได้ถูกต้องและเหมาะสม ระบบที่นิยมใช้เป็นการแบ่งตามคุณสมบัติ ได้แก่

  • ระบบถังขยะใบเดียว จึงเป็นมูลฝอยผสม เหมาะจะนำไปกำจัดเพื่อการปรับปรุงพื้นที่
  • ระบบถังขยะสองถัง โดยกำหนดให้ถังขยะใบหนึ่งเก็บมูลฝอยประเภทเศษอาหารซึ่งต้องนำไปกำจัดทุกวัน ส่วนถังขยะใบที่สองเป็นมูลฝอยทั่วไป ไม่ต้องเก็บทุกวันช่วยลดค่าใช้จ่าย
  • ระบบถังขยะสามถัง เป็นระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีการกำจัดมูลฝอยหลายวิธีตามสภาพมูลฝอยที่เกิดขึ้น ถังขยะใบแรกเก็บมูลฝอยที่ย่อยสลายง่ายหรือมูลฝอยสด ส่วนใบที่สองและใบที่สามรวบรวมมูลฝอยอื่นๆ เช่น มูลฝอยรีไซเคิล หรือมูลฝอยอันตราย
  • ระบบถังขยะสี่ถัง ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย เป็นการรวบรวมมูลฝอยตามประเภทและวัตถุประสงค์ในการกำจัด ได้แก่ ใบที่หนึ่งเก็บมูลฝอยสด ใบที่สองเก็บมูลฝอยทั่วไป ใบที่สามเก็บมูลฝอยรีไซเคิล และใบที่สี่เก็บมูลฝอยอันตราย
  • การรวบรวมมูลฝอยพิเศษ เช่น มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ฯลฯ ต้องเก็บรวบรวมด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และการปนเปื้อน
  • การเก็บรวบรวมมูลฝอยในชนบท เป็นหน้าที่ของแต่ละครัวเรือนตามความเหมาะสม อาจเก็บรวบรวมแล้วเผาเป็นครั้งคราว

3. การขนส่ง เป็นการรวบรวมมูลฝอยหลังการเก็บในแต่ละแหล่งกำเนิด ซึ่งต้องคำนึงถึงปริมาณ ระยะทาง และความคล่องตัว เช่น รถขยะขนาดเล็ก เหมาะสมเข้าไปเก็บใน ซอยเล็กๆ รถที่มีระบบอัดสามารถบรรจุมูลฝอยได้ในปริมาณมาก เป็นต้น การขนส่งต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยและประหยัด ดังนี้

  • หากระยะทางระหว่างสถานที่รวบรวมกับสถานที่กำจัดไม่ไกล ควรให้รถขนส่งขยะไปยังสถานที่กำจัดโดยตรง
  • หากระยะทางไกล และมีปริมาณมาก อาจต้องสร้างสถานีขนถ่าย เพื่อเทจากรถเก็บมูลฝอยสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย