ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมัยสุโขทัย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นและพระองค์ได้ทรงสอนศิลปวิทยาแก่ชาวเมืองแต่ไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่ามีแบบเรียนไทย ตามหลักฐานที่มีอยู่ก็คือ ศิลาจารึกต่างๆ ซึ่งเป็นข้อความหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีมากกว่าจะเป็นแบบเรียนภาษาไทย แบบแผนการศึกษาเป็นแบบโบราณ คือ รัฐและวัดและเป็นศูนย์กลาง วิชาที่เรียนคือ ภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาสามัญชั้นต้น สำนักเรียนมี ๒ แห่ง คือ วัด เป็นสถานที่เรียนของบรรดาบุตรหลานขุนนางและราษฎรทั่วไป มีพระผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นผู้สอน ใครรู้พระธรรมวินัยแตกฉานก็นับว่าเป็นปราชญ์ และสำนักราชบัณฑิตเป็นสถานที่เรียนเฉพาะเจ้านายและบุตรหลานข้าราชการเท่านั้น ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า พระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัย เคยศึกษาเล่าเรียนในสำนักราชบัณฑิตนี้จนมีความรู้วิชาหนังสือแตกฉานและได้รับยกย่องว่าทรงเป็นปราชญ์

อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย