ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมัยกรุงศรีอยุธยา

การศึกษาทั่วไปอยู่ที่วัด พระภิกษุเป็นครู สถานศึกษาคือกุฏิของพระอาจารย์ ดังหลักฐานปรากฏในหนังสือราชอาณาจักรสยาม ของเมอร์ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ ราชทูตในคณะทูตฝรั่งเศส ครั้งที่ ๒ ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ซึ่งเข้ามาเจริญพระราชไมตรีในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความว่า“พระสอนหนังสือให้แก่เยาวชน ดังที่ข้าพเจ้าได้เล่าแล้ว และท่านอธิบายคำสั่งสอนแก่ราษฎรตามที่เขียนไว้ในหนังสือบาลี”

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การศึกษาเจริญมาก สอนทั้งภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาสันสกฤต ฝรั่งเศส เขมร พม่า มอญ และจีน ทรงรับสั่งให้พระโหราธิบดี ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางภาษาและโบราณคดี แต่งแบบเรียนภาษาไทย คือ จินดามณี เพื่อเป็นตำราสอนภาษาไทยขึ้น เนื่องจากสมัยนั้นมีบาทหลวงฝรั่งเศสเข้ามาสอนศาสนาและตั้งโรงเรียนสอนหนังสือแก่เด็กไทย จึงทรงวิตกว่าถ้าฝ่ายไทยไม่จัดการบำรุงการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองแล้ว ก็จะเป็นการเสียเปรียบฝรั่งเศส คนไทยจะหันไปเข้ารีตและนิยมแบบฝรั่ง หนังสือจินดามณี นี้ เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก ตั้งแต่หัดอ่านเขียนจนถึงหัดแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และใช้เป็นแบบเรียนสืบต่อมาเป็นเวลานาน

อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย