ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

การศึกษายังคงเป็นลักษณะเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา มีวัดเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน การเรียนการสอนสุดแล้วแต่พระอาจารย์และภูมิปัญญาของศิษย์ หนังสือที่ใช้เรียนปรากฏจากหนังสือโบราณศึกษาว่ามี ๕ เล่ม คือ ประถม ก กา สุบินทกุมาร ประถมมาลา ประถม จินดามณี เล่ม ๑ และประถม จินดามณี เล่ม ๒

หนังสือดังกล่าว ต้องเรียนเป็นชั้น ๆ เริ่มต้นด้วย ประถม ก กา ก่อน แล้วจึงอ่านสุบินทกุมาร และเรียนประถมมาลา ต่อจากนั้นเรียนประถมจินดามณี เล่ม ๑ ประถมจินดามณี เล่ม ๒ นอกจากนี้ ยังมีหนังสืออ่านประกอบอีกหลายเล่ม เช่น เสือโค จันทโครพ อนิรุท สมุทรโฆษ เพชรมงกุฎ สังข์ทอง กากี พระยาฉัททันต์ สวัสดิรักษา เป็นต้น

หนังสือประถมจินดามณี เล่ม ๑ แต่งโดยพระโหราธิบดี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วนหนังสือประถมจินดามณี เล่ม ๒ แต่งโดยพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในสมัยรัชกาลที่ ๓
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ซึ่งเลียนแบบจากจินดามณี เล่ม ๑ โดยปรับแก้ไขให้กะทัดรัด เหมาะแก่สมัยและมีคำอธิบายง่ายขึ้น ในหนังสือประวัติการศึกษา เรียกว่า ประถมจินดามณี เล่ม ๑ และประถมจินดามณี เล่ม ๒

จากหนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ หนังสือจินดามณี

ผู้แต่งโดยพระโหราธิบดี เล่มต่อมา คือ ประถม ก กา ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง พระวรเวทย์พิสิฐกล่าวว่า แบบเรียนประถม ก กา เป็นหนังสือแบบเรียนในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึง ๕ เล่าเรียนกันก่อนมีแบบเรียนมูลบทบรรพกิจ เป็นแบบเรียนว่าด้วย กฎเกณฑ์การอ่านและเขียน แต่งเป็นคำกลอนและกาพย์ เริ่มตั้งแต่แม่ ก กา ไปจนถึงแม่เกย และแบบเรียนเล่มที่ ๓ คือ ประถมมาลา ผู้แต่งคือ พระเทพโมลี (นามเดิม ผึ้ง หรือ พึ่ง) แห่งวัดราชบูรณะ เข้าใจว่าแต่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่งเป็นกลอนที่ไพเราะมาก

อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย