ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรมศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๔๓๐)

พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า โรงเรียนหลวงจัดตั้งขึ้น

แพร่หลาย การเล่าเรียนเจริญขึ้นมากถึงเวลาอันสมควรแยกการจัดโรงเรียนทั้งปวงออกจากกรมทหารมหาดเล็ก มาจัดตั้งเป็นกรมศึกษาธิการขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ และโปรดให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในขณะที่ดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ทรงบัญชากรมการศึกษาธิการ และโปรดให้โอนโรงเรียนที่มีอยู่ในสมัยนั้นมาขึ้นอยู่กับกรมศึกษาธิการทั้งหมด

พ.ศ. ๒๔๓๑ มีการเปลี่ยนหนังสือแบบเรียนใหม่ ยกเลิกแบบเรียนหลวง ๖ เรื่อง ของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) มาใช้แบบเรียนเร็ว ซึ่งกรมศึกษาธิการแต่งขึ้นใหม่ เนื่องจากชุดแบบเรียนหลวงสอนแต่กระบวนการอักขรวิธี ต้องเรียนถึง ๓ ปี จึงจะจบทั้ง ๖ เรื่อง นักเรียนจะไม่มีเวลาเรียนวิชาอื่น ๆ ประกอบกับขณะนั้น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้แต่งแบบเรียนเร็วขึ้น เพราะทราบว่า เด็กนักเรียนตามหัวเมืองเรียนหนังสือถึง ๓ ปี แต่ไม่ค่อยมีความรู้ เนื่องจากเรียนไม่ต่อเนื่องเพราะต้องออกไปช่วยพ่อแม่ทำนา เมื่อหมดฤดูทำนาจึงจะกลับมาเรียนทำให้ลืมเรื่องที่เรียนไปแล้ว ต้องกลับไปทบทวนใหม่ แบบเรียนเร็วจะใช้เวลาเรียนให้จบเล่มภายใน ๖ เดือน เมื่อเรียนจบเล่มหนึ่ง ๆ แล้วก็เป็นเวลาที่ออกไปทำนา เมื่อกลับมาเรียนใหม่ก็ขึ้นเล่มใหม่ต่อไปไม่ต้องทบทวนของเก่า โดยมีการนำไปทดลองสอนนักเรียนในชนบท ปรากฏว่าได้ผลตามความมุ่งหมาย จึงได้นำแบบเรียนเร็วชุดนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ในโรงเรียนหลวงแทนแบบเรียนหลวง ๖ เล่ม แบบเรียนเร็วนี้ ทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ภายในหนึ่งปีครึ่งเป็นอย่างช้า และได้เรียนวิชาอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย นักเรียนจะเรียนจบภายใน ๓ ปี

อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม