ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ เมื่อปี ๒๕๔๔ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิต มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล หลักสูตรนี้ ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดการศึกษาทุกกลุ่ม โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม คือ
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์
๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา
๖) ศิลปะ
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
๘) ภาษาต่างประเทศ

ผู้เรียนผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ หรือนำสื่อที่อยู่รอบตัวในระบบสารสนเทศมาใช้ สื่อจึงมีความหลากหลาย รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง หลักสูตรนี้จะเป็นกรอบทิศทางจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งต้องนำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและพลโลก การศึกษาตามหลักสูตรนี้ จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นช่วงชั้น ได้แก่
ช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
และช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
และการใช้หลักสูตรนี้ ในปี ๒๕๔๕ กำหนดให้ใช้ในโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่าย และปี ๒๕๔๖ ใช้ครอบคลุมโรงเรียนทั่วไป

การจัดทำหนังสือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรดังกล่าว มีการปรับปรุงจากหนังสือเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓ ) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓ ) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓ ) ทั้งหลักและการใช้ภาษาไทย ส่วนวรรณคดี ปรับเนื้อหาวรรณคดีที่นำมาให้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร ม

จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ดังนี้

๑. การอ่าน การอ่านออกเสียงคำ ประโยค อ่านบทร้อยแก้ว คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ อ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

๒. การเขียน การเขียนสะกดคำตามอักขรวิธี เขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์

๓. การฟัง การดู และการพูด การฟังการดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก พูดลำดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล พูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

๔. หลักการใช้ภาษาไทย ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล แต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

๕. วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และเพื่อความเพลิดเพลิน เรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทยซึ่งถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย