ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จัก

ประถม ก กา

หนังสือประถม ก กา ไม่ได้าระบุชื่อผู้แต่ง และไม่ทราบสมัยที่แต่ง พระวรเวทย์พิสิฐ สันนิษฐานว่า น่าจะใช้เป็นแบบเรียนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และใช้เป็นแบบเรียนในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๕ ก่อนที่จะมีแบบเรียนมูลบทบรรพกิจ

หนังสือประถม ก กา มีอยู่หลายฉบับด้วยกัน เมื่อกรมศึกษาธิการพิมพ์แบบเรียนได้นำเอาหนังสือประถม ก กา ฉบับที่เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ (หม่อมราชวงศ์จิตร สุทัศน์ ภายหลังเป็นพระยาศรีวรวงศ์) รวบรวมไว้มาพิมพ์เป็นแบบเรียนหนังสือไทยสำหรับชั้นมูลศึกษา

สาระสำคัญ มีสาระสำคัญแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ

๑. แจกตัวสะกดแม่ต่าง ๆ เริ่มจาก แม่ ก กา แจกอักษร ก ถึง ฮ ประสมกัน สระ ๑๕ เสียง แทรกาพย์ยานี แล้วแจกตัวสะกดแม่ต่าง ๆ
๒. อธิบายกฎเกณฑ์ของอักขรวิธี ได้แก่ การแบ่งพยัญชนะตามไตรยางค์ การแบ่งตามการออกเสียง การผันวรรณยุกต์อักษรนำ การใช้ ฤ ฤา ภ ภา


อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย