ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จัก

สุบินทกุมาร

สุบินทกุมารหรือสุบินคำกาพย์ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและสมัยที่แต่ง สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากลักษณะการแต่งเป็นกาพย์สำหรับสวด ซึ่งเรียกว่า กลอนสวดหรือกลอนวัดก็ได้ กลอนชนิดนี้นิยมแต่งกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สุบินทกุมารมีหลายชื่อ เช่น สุบินคำกาพย์ สุบินคำเก่า สุบินกลอนสวดหรือกลอนสวดสุบิน เป็นต้น นิยมท่องสวดกันมากและมีการคัดลอกกันเป็นหลายสำนวน หลายฉบับ ทำให้มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่ใจความสำคัญของเรื่องยังคงเหมือนกันอยู่

จุดประสงค์ในการแต่ง คือ การมุ่งชักจูงใจให้เห็นความสำคัญของการบวชเพื่อจะได้สืบทอดศาสนา ผู้บวชจะได้มีโอกาสศึกษาศาสนาให้เข้าใจและเรียนรู้หนังสือไปด้วย จึงเรียกว่า “การบวชเรียน” ซึ่งนับเป็นกิจที่พึงกระทำของชาวไทย จนกลายเป็นประเพณีที่พ่อแม่จะพาลูกชายไปฝากเรียนกับพระสงฆ์ที่ตนเคารพนับถือ เมื่อโตขึ้นอายุครบบวชก็ให้บวชแล้วจึงแต่งงานมี ครอบครัวต่อไป

สาระสำคัญ เนื้อเรื่องนิทานแทรกคติสอนใจให้เห็นถึงอานิสงส์ของการบวชในพุทธศาสนา


อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย