ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จัก

ประถมมาลา

เป็นหนังสือแบบเรียนที่สำคัญเล่มหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้แต่งคือ พระเทพโมลี (พึ่งหรือผึ้ง) แห่งวัดราชบูรณะ ผู้เป็นกวีคนสำคัญและมีส่วนร่วมแต่งบทประพันธ์ที่เพื่อให้จารึก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ลักษณะการแต่ง การแต่งเป็นกาพย์ หรือเรียกว่า กลอนสวด มีทั้งกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคณางค์ เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธี โดยใช้คำประพันธ์ให้มีใจความครบถ้วนส มบูรณ์ มีโคลงอธิบายสมบูรณ์ การแต่งมุ่งอธิบายหลักเกณฑ์อย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ ได้กะทัดรัดและชัดเจน

สาระสำคัญ เนื้อหาเรียบเรียงไว้อย่างสั้น ๆ ให้สอดคล้องกับหนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี เนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ

๑. กฎเกณฑ์ทางอักขรวิธี อธิบายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และสอดแทรกคำสอนไว้อธิบายหลักการเขียนอ่านคำไทย ไตรยางค์ การใช้เครื่องหมายและหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี
๒. หลักการแต่งคำประพันธ์ อธิบายโคลงสี่สุภาพ มีตัวอย่างโคลงกระทู้และโคลงกลบท


อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม