ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จัก

ประถมมาลา

เป็นหนังสือแบบเรียนที่สำคัญเล่มหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้แต่งคือ พระเทพโมลี (พึ่งหรือผึ้ง) แห่งวัดราชบูรณะ ผู้เป็นกวีคนสำคัญและมีส่วนร่วมแต่งบทประพันธ์ที่เพื่อให้จารึก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ลักษณะการแต่ง การแต่งเป็นกาพย์ หรือเรียกว่า กลอนสวด มีทั้งกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคณางค์ เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธี โดยใช้คำประพันธ์ให้มีใจความครบถ้วนส มบูรณ์ มีโคลงอธิบายสมบูรณ์ การแต่งมุ่งอธิบายหลักเกณฑ์อย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ ได้กะทัดรัดและชัดเจน

สาระสำคัญ เนื้อหาเรียบเรียงไว้อย่างสั้น ๆ ให้สอดคล้องกับหนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี เนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ

๑. กฎเกณฑ์ทางอักขรวิธี อธิบายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และสอดแทรกคำสอนไว้อธิบายหลักการเขียนอ่านคำไทย ไตรยางค์ การใช้เครื่องหมายและหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี
๒. หลักการแต่งคำประพันธ์ อธิบายโคลงสี่สุภาพ มีตัวอย่างโคลงกระทู้และโคลงกลบท


อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย