ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จัก

แบบเรียนหลวง

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นผู้แต่ง มี ๖ เล่ม ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ มูลบทบรรพกิจ เป็นหนังสือใช้สอนนักเรียนที่เริ่มเรียน โดยจัดลำดับตั้งแต่ง่ายไปยาก

วาหนิติ์นิกร เป็นแบบเรียนผันอักษรนำ คือ การผันอักษรสูงนำอักษรต่ำ และอักษรกลางนำอักษรต่ำ โดยจัดตามลำดับตัวอักษร

อักษรประโยค เป็นแบบเรียนการผันอักษรควบกล้ำ คือ การผันอักษรสองตัวที่อยู่สระเดียวกัน อักษรที่เป็นตัวประโยค คือ ร ล ว ซึ่งนำมาควบกับอักษรบางตัวแล้วแจกแม่ต่าง ๆ พร้อมด้วยการผันเสียงวรรณยุกต์ การที่ต้องแยกออกมาเป็นอีกตอนหนึ่ง เพราะมีวิธีผันต่างกับวาหนิติ์นิกร

สังโยคพิธาน เป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องตัวสะกดในแม่ต่าง ๆ โดยเฉพาะคำที่มาจากภาษาบาลี เพราะมีตัวสะกดต่างกับคำไทย แม่ กน มีอักษร ญ ณ น ร ล ฬ เป็นตัวสะกด

ไวพจน์พิจารณ์ คือ คำที่เขียนต่างกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันตัวเดียวกันแต่สะกดต่างกัน อ่านออกเสียงอย่างเดียวกัน ต่างแต่เสียงสั้นเสียงยาว

พิศาลการันต์ คือ ตัวที่อยู่ข้างท้ายและไม่ออกเสียง ไม่เป็นตัวสะกด คำที่มีตัวการันต์เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี หรือภาษาอื่น ๆ ในการเขียนมีเครื่องหมาย  ไว้เป็นที่สังเกต

แบบเรียนหลวงชุดนี้มีความสำคัญในประวัติการศึกษาของชาติมาก เพราะเป็นแบบเรียนหลวงชุดแรกที่ใช้เป็นแบบหัดอ่านเบื้องต้นของนักเรียนและเป็นแบบเรียนที่ทางราชการเป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นมาตรฐาน ผู้ที่เรียนจบแบบเรียนหลวงทั้ง ๖ เล่ม จะมีการสอบไล่และได้ประกาศนียบัตรด้วย


อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย